Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Chúa Dẫn Đưa
Nhịp: 4/4
Bài số: 58
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Nguyện xin thiên ân của Chúa Trời sẽ ban cho dân Ngài mãi mãi.
Nguyện hát xướng mãi chúc tôn Jêsus, hát khen Vua trên mọi vua.
Hát vang, hát chúc tôn Jêsus yêu dấu. Hát vang, mãi hát khen Jêsus.

1. Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu. 
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu.
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu,
vui hát mừng Vua Jêsus.

2. Jêsus Christ chân Chúa oai quyền.
Jêsus Christ cai quản muôn loài,
Jêsus Christ Vua thánh muôn đời vui hát mừng Vua Jêsus.

Copyright © 2012-2022