Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 48
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Chúc tôn Chúa Trời. Ca khen danh thánh Ngài.
Yêu thương không bến bờ, Jêsus đã đến.
Dẫu khó khăn khốn cùng, tin nơi Cha ái từ.
Nguồn cậy trông vững vàng, vì Vua sẽ đến chính Vua muôn vua
.

Copyright © 2012-2022