Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 43
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1.Ngợi khen danh Cha thánh, hát chúc tôn Jêsus.
Lòng con luôn vui hát, hát xướng ca danh Ngài.
Ngài là Vua duy nhất đã hy sinh mạng báu,
đã chết thay cho người, phục sinh sống hiển vinh.

Điệp khúc:
Khá hát xướng danh Ngài, Jêsus Chúa bình an.
Lớn tiếng hát tôn thờ Ha-lê-lu-gia! Khắp đất khá tôn thờ.
Ngợi khen Đấng quyền năng. Hát hát mãi muôn lời, ca ngợi Chúa Cha.

2. Nguyện danh Cha tôn quý, khắp thế gian được biết.
Và con nay rao báo, giảng rao ra tin mừng.
Ngài, Jêsus chân lý, Đấng hứa ban sự sống.
Thế nhân mau tin Ngài, được sự sống bình an.

Copyright © 2012-2022