Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 39
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Chúa đáng tụng ca! Chúa đáng tụng ca!
Ô, thật đáng tôn danh Ngài.
Chúa xứng đáng được tôn,
vinh hiển với quyền oai,
tôn quý với năng quyền muôn đời.

Vì chính Chúa đã sáng tạo nên thế giới với muôn loài.
Chính Chúa đã sáng tạo thế giới.
Bởi ý muốn Chúa nên muôn vật được có đây.
Xứng đáng thay Ngài, Chúa ta
!

Copyright © 2012-2022