Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 36
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Diệu vinh thay là Jêsus, Ngài thật đáng ngợi.
Cùng dâng lên đôi tay con tôn thờ Ngài là Vua quyền năng chí thánh.

Diệu vinh thay là Jêsus, Ngài thật đáng ngợi.
Cùng dâng lên đôi tay con tôn thờ Ngài là Vua quyền năng chí thánh.

Vì Chúa toàn năng Ngài làm những phép lạ lớn lao.
Thật duy Chúa không ai sánh bằng.
Thật duy Chúa không ai như Ngài.

Vì Chúa toàn năng Ngài làm những phép lạ lớn lao.
Thật duy Chúa không ai sánh bằng.
Thật duy Chúa không ai như Ngài.

Diệu vinh thay là Jêsus, Ngài thật đáng ngợi.
Cùng dâng lên đôi tay con tôn thờ Ngài là Vua quyền năng chí thánh.
Ngài vì Chúa toàn năng
.

Copyright © 2012-2022