Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 6/8
Bài số: 32
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay,
Ngài được tôn rất cao.
Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay lòng tôn cao Chúa.
Chính Chúa là Vua, ngàn muôn muôn năm Chúa tể trị.
Khắp nơi hát mừng, cùng vui tươi trong danh yêu quý.
Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài chí tôn đời đời
.

Copyright © 2012-2022