Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 31
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Toàn năng thay Chúa Jêsus năng quyền luôn nâng đỡ dẫn dắt giúp sức con ngày đêm.
Toàn năng thay Chúa vinh quang đáng ngợi mọi điều Cha luôn ban phước dẫn dắt suốt ngày đêm.
Jêsus năng quyền trên hết năng quyền đáp lời mọi điều vượt qua suy nghĩ lòng con.
Jêsus năng quyền Chúa vua năng quyền dìu con đi trong ý Cha luôn ngày đêm
.

Copyright © 2012-2022