Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 6/8
Bài số: 29
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Giê-hô-va danh Chúa được tôn cao.
Vua trên muôn Vua, Đấng quyền năng.
Danh Giê-hô-va mãi tụng ca.
Ha-lê-lu-gia danh Chúa Cha.
Danh Ngài là Chúa yêu thương.

Danh Giê-hô-va đáng được tôn cao.
Nơi Cha luôn vang tiếng tụng ca.
Trên cao muôn thiên sứ ngợi khen.
Ha-lê-lu-gia danh Chúa Cha.
Danh Ngài là Chúa yêu thương.

Copyright © 2012-2022