Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 27
Hợp âm: (Cm)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


 1.Hát lên ca vang Ha-lê-lu-gia.
Ơn Jêsus quá sâu rộng mênh mông.
Tình thương Chúa vững bền,
hằng chăm sóc mỗi ngày.
Hát lên ca vang ha-lê-lu-gia.

2. Ha-lê-lu-gia ca ngợi Chúa tôi.
Yêu người nên Chúa xa lìa ngôi cao.
Vào dương thế ô tội,
dùng ân điển cứu người.
Hát lên ca vang ha-lê-lu-gia.

3. Hát lên ca vang Ha-lê-lu-gia.
Muôn người trê đất mau cùng tung hô.
Niềm vui lớn dâng trào,
lòng hoan hỉ vô bờ.
Hát lên ca vang ha-lê-lu-gia.

Copyright © 2012-2022