Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 26
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Lạy Cha thánh con xin dâng lên, lời ca chúc tôn Cha nơi rất cao.
Lòng vui sướng Chúa ở trong con. Ngài đã đến để ban ơn cứu con.
Chúa đã đến thế gian tìm con để dắt đưa con.
Nơi cây gỗ Chúa đã chịu thay chết thay cho con.
Nơi hang tối Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai.
Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
ư

Copyright © 2012-2022