Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 25
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Hiệp một trong danh Cứu Chúa chí cao.
Hiệp môt trong Jêsus bởi tình yêu.
Nếu chúng ta yêu Chúa hãy cho mọi người cùng nhìn xem,
yêu thương Ngài anh em hiệp với nhau
.

Copyright © 2012-2022