Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 18
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Hôm nay chúng con dâng Ngài Chúa ôi, đến viếng thăm dân tộc con.
Hiệp lại trong mỗi tấm ḷòng để vinh hiển Chúa tỏa soi qua chúng con.
Người người sẽ biết Ngài, là chính Vua Jêsus Christ!

Điệp khúc:

Cùng hiệp nhau nơi đây hòa tiếng ca ngợi tôn vinh.
Cùng nhau tay trong tay hiệp sức rao truyền danh Cha.
Chúa ơi nguyện hiệp nhất, mọi chúng con trong danh Ngài.
Nguyện tình yêu của Chúa kết chúng con làm một.

2. Nay anh với tôi, ta cùng chúc tôn Jêsus khắp trần gian 
và giờ đây chúng con xin Ngài làm cho chúng con nên một trong Ngài.
Người người sẽ biết Ngài, là chính Vua Jêsus Christ!

Copyright © 2012-2022