Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 13
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Jêsus là Chúa vui mừng hát khen ngợi Chúa tôi.
Lời ca câu hát dành cho Đấng đang trên ngôi.
Phước hạnh thay Chúa đang ngự giữa muôn lời hát khen.
Jêsus duy Chúa, Đấng đáng tôn vinh đời đời.

Ồ Ngài thật xứng đáng lòng này xin chúc tán.
Duy Ngài thật xứng đáng để chúng tôi chúc tôn.
Phước hạnh thay Chúa đang ngự giữa muôn lời hát khen.
Jêsus duy Chúa, Đấng đáng tôn vinh đời đời
.

Copyright © 2012-2022