Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 6/8
Bài số: 11
Hợp âm: (Am)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Vào đây ca khen trong hành lang Chúa ta,
cùng đến các cửa Ngài bằng lời cảm ơn.
Vào đây ca khen trong hành lang Chúa ta,
cùng đến các cửa Ngài bằng lời cám ơn.

Lòng hớn hở vui mừng, trong Ngài Đấng sáng tạo.
Lòng hớn hở vui mừng, trong danh Cha Vua chí cao.
Lòng hớn hở vui mừng, trong Ngài Đấng sáng tạo.
Lòng hớn hở vui mừng, nguyện trọn đời luôn chúc tôn
.

Copyright © 2012-2022