Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 9
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Con tin nơi Ngài hôm nay, chính Chúa hiện diện nơi đây.
Con tin năng quyền Cứu Chúa dẫn dắt chở che chúng con.
Con tin Vua Trời hạ sinh, đã chết thay tội lỗi con.
Vinh quanh danh Ngài là Vua chí thánh đời đời tôn vinh.

Con trọn đời tôn cao danh Ngài Cứu Chúa Jêsus.
Con nguyện luôn tôn vinh, chúc tán Vua của muôn loài.
Con cầu Linh Thánh Chúa đến đây ở với chúng con.
Cho lòng luôn nóng cháy thờ phượng hăng say
.

Copyright © 2012-2022