Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Nguyệt Thu
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Nhịp: 4/4
Hợp âm: (C)

Name Play
Choir

Copyright © 2012-2022