Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Trương Văn Xê
Chủ đề: Đức Tin
Nhịp: 2/4
Hợp âm: (G)

Name Play
Choir

Copyright © 2012-2022