Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Trương Văn Xê
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 2/4
Hợp âm: (F)

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Terno
4-Bass

Copyright © 2012-2022