Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Nguyễn Thiên Ý
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 2/4
Hợp âm: (G)
Ghi chú: Ga-la-ti 5:22

Name Play
Concert
Melody

Lời Bài Hát  

Sống Với Thánh Linh

1. Đời con nay hân hoan Thánh Linh sống trong con,
dẫn dắt đời con theo đường thánh.
Nguyện Thánh Linh luôn đầy dẫy cả tâm linh này.
Hằng ngày giúp con cùng sống với Ngài.

Điệp khúc:
Thánh Linh Ngài luôn giúp con yêu mọi người.
Sống trong Ngài vui mừng và mãi bình an.
Biến đổi con nhịn nhục và sống nhơn từ, hiền lành,
trung tín cùng mềm mại luôn tiết độ.

2. Đường đời con đang đi lắm cám dỗ vây quanh.
Xin Chúa Ngài luôn bên cạnh con.
Nguyện Chúa luôn luôn tràn con với linh năng Ngài.
Dùng lời Chúa soi từng bước con đi.

3. Lòng con nay vâng theo thánh ý Chúa không thôi.
Vui hát mừng suy tôn thần Chúa.
Đời sống con luôn rạng soi Chúa cho mọi người.
Hằng ngày quyết tâm làm sáng danh Cha.

Copyright © 2012-2022