Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Hồng Phước
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Hợp âm: F
Ghi chú:

Name Play
Choir
Melody

Lời Bài Hát  

HÁT VÌ JÊSUS

Jêsus ơi, con hát vì Ngài.

Jêsus ơi, con hát cho Ngài.

Jêsus ơi, con hát trong Ngài.

Vì Ngài yêu con biết bao!

Jêsus ơi, con hát vì Ngài.

Jêsus ơi, con hát cho Ngài.

Jêsus ơi, con hát trong Ngài.

Bây giờ cho đến suốt đời.

 

Jêsus ơi, con sống vì Ngài.

Jêsus ơi, con sống cho Ngài.

Jêsus ơi, con sống trong Ngài.

Vì Ngài yêu con biết bao!

Jêsus ơi, con sống vì Ngài.

Jêsus ơi, con sống cho Ngài.

Jêsus ơi, con sống trong Ngài.

Bây giờ cho đến suốt đời.

Copyright © 2012-2022