Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Hồng Phước
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Hợp âm: Am
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát  

 

Càng nếm Chúa chúng con càng khát nhiều.

Càng biết Chúa chúng con càng muốn theo.

Trong Chúa có mọi điều, xin Chúa cứ dắt dìu cuộc sống chốn thiên đàng dưới trần gian.

Càng nếm Chúa chúng con càng khát nhiều.

Càng biết Chúa chúng con càng muốn theo.

Khi có Thánh Linh nhiều, cảm biết Chúa yêu chiều,

Con có hết mọi điều như lời Chúa hứa ban.

Ngày xưa tin Chúa đâu biết Jêsus sẵn sàng ban quyền năng Thánh Linh.

Tưởng rằng chỉ có ai đó xứng đáng với Cha.

Nào ngờ chỉ bởi đức tin đơn sơ khẩn cầu ban Đức Thánh Linh trong danh Jêsus.

Thần Linh Chúa đã sẵn lòng đến với con.

Chỉ có thể thôi, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Hỡi Chúa Jêsus, Hỡi Chúa Thánh Linh! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Copyright © 2012-2022