Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Hồng Phước
Chủ đề: Dâng Hiến
Nhịp: 3/4
Hợp âm: Fm
Ghi chú:

Name Play
Concert
Melody

Lời Bài Hát  

 

 

CỦA LỄ DÂNG LÊN NGÀI

Của lễ dâng lên Ngài, là tấm lòng con đây.

Cha cho con tất cả, con dâng Cha một phần.

Của lễ dâng lên Ngài, là chính mình con đây.

Cha cho con sinh mạng, con dâng Cha cuộc đời.

 

Copyright © 2012-2022