Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Hồng Phước
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 2/4
Hợp âm: Am
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát  

CHA ĐÂU CON ĐÓ

Cha ở đâu thì con ở đó,

Dẫu bây giờ con vẫn ở trần gian.

Để làm xong trách nhiệm chu toàn cho đời.

Con yêu Cha làm theo lời Cha,

Hãy đợi chờ trong nơi cầu nguyện.

Mặc được linh thần Chúa tràn đầy con mới đi vào đời.

Gặp người đau con hãy đặt tay, dù hồn thân hay xác lành ngay.

Vì này Ta vẫn ở cùng con. Hằng ngày ta vẫn ở cùng con.

Cho đến đời đời, cho đến đời đời.

Cho đến đời đời, cho đến đời đời.

Chúa Cha hằng ban mãi mãi vẫn còn.

 

Copyright © 2012-2022