Giải thích từ ngữCƠN MƯA PHƯỚC LÀNH

Sáng tác: Daniel W. Whittle (EL. Nathan)
Soạn nhạc: James Mc. Granahan
“There Shall Be Showers of Blessing”

“Từ trời dội một cơn mưa phước lành,
Lời vàng từ lòng yêu hứa ban,
Dồi dào nguồn phước mát mẻ hồn linh,
Do Giê-xu tuôn tràn lai láng.
Ấy mưa phước ơn dồi,
Chúng tôi đang mong chờ mưa ấy;
Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi,
Nguyền Ngài dội trận mưa lớn đây.”

Trên bài Thánh ca in tên người viết lời là EL. Nathan, đó là bút hiệu của Daniel W. Whittle. Ông sinh ngày 22-11-1840 tại Mỹ. Trong cuộc nội chiến, ông nhập ngũ ở miền Bắc. Khi chiến tranh kết thúc, ông mang cấp bậc Thiếu Tá. Giải ngũ, ông làm việc ở một xưởng đồng hồ nổi tiếng. Nhưng lòng ông cứ bất an. Ở chiến trường, từng chứng kiến cảnh chết chóc, ông cảm thấy sự sống con người thật là mỏng manh, đời người nhanh chóng qua đi, thế mà nhiều linh hồn vẫn trầm luân trong tội lỗi. Năm 1873, ông quyết định dâng mình hầu việc Chúa. Lo việc truyền giảng, nhờ cậy Chúa bằng đức tin, lòng ông liền được bình an. Chúa ban phước thật nhiều cho ông, dùng ông dắt đưa nhiều người tin nhận Ngài. Ông thường đồng công với Moody, Sankey. Chúa cũng cho ông viết được nhiều bài thơ Thánh. Bài “Luôn Mỗi Phút”, “Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin” và “Cơn Mưa Phước Lành” đều do ông Whittle viết, là từng trải của một tác giả, cho ta thấy được đời sống đức tin của một người dâng mình trọn vẹn. Bài “Cơn Mưa Phước Lành” dựa trên ý Thi-thiên 72:6. Tác giả cần có cơn mưa ơn phước của Chúa. Hãy yên lặng, suy nghĩ, hát và cầu nguyện cho chính mình và Hội thánh.

Ông James Mc. Granahan (1840 – 1907) soạn nhạc bài Thánh ca nầy. Ông là một nhà âm nhạc hát giọng nam cao, được Chúa sử dụng nhiều.