Giải thích từ ngữCHÚA SỐNG

Sáng tác: A. H. Ackley
“He Lives”

“Hầu việc Giê-xu Đấng sống nay, ngự trong dương thế rõ ràng;
Lòng biết chắc Chúa sống trăm phần, mặc ai đa nghi vấn nan;
Lời Ngài tôi nghe thoả thích thay, nhìn tay thương xót rõ ràng,
Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu, phỉ phu mọi đàng. Ngài sống.
Ngài sống. Chúa Giê-xu sống hiện rày!
Đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thơ thái;
Ngài sống. Ngài sống, để ban ơn cứu ta đấy;
Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này.”

Năm 1933, trong một chiến dịch truyền giảng, một thanh niên Do Thái đi dự nhóm nhiều lần. Đêm cuối cùng, ông hỏi mục sư Ackley: “Giê-xu có thần tánh không? Mục sư giải thích cho anh và khuyên anh tiếp nhận Đấng Christ sống lại làm Cứu Chúa của anh. Anh nói: “Tại sao tôi phải tiếp nhận một người Do Thái đã chết rồi? Ông mục sư trả lời ngay: “Ngài sống”. Người thanh niên hỏi tiếp: “Tại sao ông biết rằng Ngài sống ?” Mục sư Ackley dùng ba điều để chứng minh: một là Kinh thánh, hai là lịch sử, ba là kinh nghiệm.

Thế nhưng câu hỏi làm sao ông biết rằng Ngài sống vẫn thường đeo đuổi trong trí ông. Sau này, bởi sự cảm động của Thánh Linh, mục sư Ackley đã sáng tác bài Thánh ca "Ngài Sống". Chứng cớ Chúa sống lại: Ngài đã sống trong lòng tôi, và làm Cứu Chúa của tôi.