Giải thích từ ngữTHỐNG KHỔ NHÂN

Sáng tác: Philip Bliss
“Halelujah, What a Saviour!”

“Danh chi danh là “Thống khổ nhân”.
Danh con Thượng Đế xưa lâm trần!
Thay tâm ô tội rửa ác bẩn,
Lạ thay Cứu Chúa Ha-lê-lu-gia!”

Philip Bliss một lần nữa cho mọi người thấy tình yêu hi sinh của Chúa Jesus thật rõ ràng: Tại sao Ngài không sanh ra trong cung vàng điện ngọc? Tại sao Chúa không sống cuộc đời cao sang quyền quý mà Ngài làm thân con người sanh nơi dương thế đê hèn? Vì tình yêu vô cùng, Jesus đã lìa ngôi báu nơi Thiên Đàng, chấp nhận con đường thập tự. Ngài mang trên vai tội lỗi con người trần thế, chịu chết đau thương để chúng ta được hưởng sự sống đời đời.

Hãy tin nhận Chúa Jesus ngay hôm nay, Ngài mong chờ từng người hối cải tội lỗi mình. Chúa sẽ thứ tha dù tội lỗi chúng ta đỏ như hồng điều. Rồi một ngày khi các từng trời mở ra, là ngày Jesus Christ trở lại để đem hết thảy chúng ta, những kẻ thuộc về Ngài lên chốn hạnh phúc muôn đời.

Hãy ca vang lên ngợi khen Đấng Cứu Thế đã đến trần gian, đem lại kỷ nguyên thanh bình cho nhân loại. Danh Ngài là “Thống Khổ Nhân”. Danh con Thượng Đế lâm trần. Thay tâm ô tội, rửa ác bẩn. Lạ thay danh Cứu Chúa! Halêlugia!.