Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 4/4
Bài số: 164
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

1. Lạy Giê-xu xin cho con theo ý Chúa cả cuộc đời
và dùng con để truyền rao danh Chúa ra.
Nguyền cung hiến cả đời con cho Ngài luôn xin vui nhận.
Lạy Giê-xu con xin vâng theo Ngài thôi.

2. Lạy Giê-xu xin cho con đi với Chúa suốt mỗi đường
cuộc đời con nguyện trọn dâng cho Chúa thôi.
Cầu xin Chúa hãy dùng con như bình không trong tay Ngài.
Dù nơi nao con cũng xin theo Ngài luôn.