Giải thích từ ngữ

1 câu

Bìa của Hoan Ca Chúa Phục Sinh

Hoan Ca Chúa Phục Sinh

Bìa của Đến Với Cha Giờ Này

Đến Với Cha Giờ Này

Tác giả soạn nhạc: Lê Anh Đông
Bài số: 1
Bìa của BÀI CA NGỢI KHEN

BÀI CA NGỢI KHEN

Bài số: 1
Bìa của DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số: 2
Bìa của Chúa Mang Thập Hình Vì Ta

Chúa Mang Thập Hình Vì Ta

Tác giả soạn nhạc: Lê Anh Đông
Bài số: 3
Bìa của THÀNH KÍNH CA NGỢI

THÀNH KÍNH CA NGỢI

Bài số: 4
Bìa của DÂNG LỜI SUY TÔN

DÂNG LỜI SUY TÔN

Bài số: 5
Bìa của NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 6
Bìa của HÃY TÔN CAO CHÚA

HÃY TÔN CAO CHÚA

Bài số: 7
Bìa của TÔN THỜ CHA

TÔN THỜ CHA

Bài số: 9
Bìa của NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 10
Bìa của THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY!

THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY!

Bài số: 12
Bìa của CA KHEN CHA

CA KHEN CHA

Bài số: 13
Bìa của VINH QUANG THIÊN CHÚA

VINH QUANG THIÊN CHÚA

Bài số: 15
Bìa của HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số: 16
Bìa của OAI NGHI THAY CHÚA

OAI NGHI THAY CHÚA

Bài số: 17
Bìa của NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

Bài số: 18
Bìa của TUNG HÔ NGÀI

TUNG HÔ NGÀI

Bài số: 19
Bìa của CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

Bài số: 20
Bìa của TÂM HỒN CHÚNG CON

TÂM HỒN CHÚNG CON

Bài số: 27
Bìa của NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

Bài số: 28
Bìa của CHÚC TÔN CHÚA

CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 29
Bìa của TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI

TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI

Bài số: 30
Bìa của TÔI SẼ HÁT

TÔI SẼ HÁT

Bài số: 31
Bìa của CHÚA ĐẤNG VĨ ĐẠI

CHÚA ĐẤNG VĨ ĐẠI

Bài số: 32
Bìa của HÁT HA-LÊ-LU-GIA

HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 33
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! TÔN CAO CHÚA

HA-LÊ-LU-GIA! TÔN CAO CHÚA

Bài số: 34
Bìa của CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

Bài số: 35
Bìa của CHÚC TÔN CHÚA

CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 36
Bìa của CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 37
Bìa của CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Bài số: 39
Bìa của DANH CAO QUÍ

DANH CAO QUÍ

Bài số: 40
Bìa của TÔN VINH CHA

TÔN VINH CHA

Bài số: 41
Bìa của CHÚA CỦA CON

CHÚA CỦA CON

Bài số: 42
Bìa của CA NGỢI CHÚA

CA NGỢI CHÚA

Bài số: 43
Bìa của HÃY HÁT LÊN!

HÃY HÁT LÊN!

Bài số: 45
Bìa của BÀI CA CHIẾN THẮNG

BÀI CA CHIẾN THẮNG

Bài số: 46
Bìa của LÒNG TÔI HÁT VUI MỪNG

LÒNG TÔI HÁT VUI MỪNG

Bài số: 47
Bìa của CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA

CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA

Bài số: 48
Bìa của ĐẾN CÙNG CHA

ĐẾN CÙNG CHA

Bài số: 49
Bìa của TÔI SẼ NGỢI CA

TÔI SẼ NGỢI CA

Bài số: 51
Bìa của BÀI CA CHÚC TỤNG

BÀI CA CHÚC TỤNG

Bài số: 52
Bìa của DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

Bài số: 53
Bìa của TÔN CAO DANH GIÊ-XU

TÔN CAO DANH GIÊ-XU

Bài số: 54
Bìa của CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 55
Bìa của NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 57
Bìa của VINH QUANG THUỘC NGÀI

VINH QUANG THUỘC NGÀI

Bài số: 58
Bìa của TOÀN NĂNG THAY CHÚA

TOÀN NĂNG THAY CHÚA

Bài số: 59
Bìa của CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

Bài số: 60
Bìa của TÔI SẼ ĐẾN VÀ CHÚC TỤNG

TÔI SẼ ĐẾN VÀ CHÚC TỤNG

Bài số: 64
Bìa của VUA MUÔN VUA

VUA MUÔN VUA

Bài số: 65
Bìa của DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

Bài số: 66
Bìa của DANH QUÍ TRỌNG

DANH QUÍ TRỌNG

Bài số: 67
Bìa của HÃY VỖ TAY LÊN

HÃY VỖ TAY LÊN

Bài số: 68
Bìa của VINH DIỆU CHIÊN CON

VINH DIỆU CHIÊN CON

Bài số: 69
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 73
Bìa của NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 75
Bìa của CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

Bài số: 76
Bìa của GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

Bài số: 77
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

Bài số: 78
Bìa của CHÚC TÁN DANH CHÚA

CHÚC TÁN DANH CHÚA

Bài số: 79
Bìa của TRONG DANH GIÊ-XU

TRONG DANH GIÊ-XU

Bài số: 82
Bìa của VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY

VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY

Bài số: 83
Bìa của NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

Bài số: 85
Bìa của HÁT KHEN GIÊ-XU

HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số: 86
Bìa của CA TỤNG GIÊ-XU

CA TỤNG GIÊ-XU

Bài số: 87
Bìa của VUA BÌNH AN

VUA BÌNH AN

Bài số: 88
Bìa của TỤNG NGỢI GIÊ-XU

TỤNG NGỢI GIÊ-XU

Bài số: 89
Bìa của DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

Bài số: 90
Bìa của DANH NGÀI CAO QUÍ

DANH NGÀI CAO QUÍ

Bài số: 91
Bìa của NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

Bài số: 92
Bìa của GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH

GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 93
Bìa của VINH THAY DANH CHÚA!

VINH THAY DANH CHÚA!

Bài số: 94
Bìa của NGỢI KHEN GIÊ-XU

NGỢI KHEN GIÊ-XU

Bài số: 95
Bìa của CÙNG CHÚC TÔN

CÙNG CHÚC TÔN

Bài số: 96
Bìa của NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

Bài số: 98
Bìa của NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bài số: 99
Bìa của NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bài số: 100
Bìa của GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

Bài số: 101
Bìa của CA NGỢI CHIÊN CON

CA NGỢI CHIÊN CON

Bài số: 102
Bìa của GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

Bài số: 103
Bìa của THÁNH KHIẾT DUY NGÀI

THÁNH KHIẾT DUY NGÀI

Bài số: 105
Bìa của CHÚA DIỆU KỲ

CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 107
Bìa của THẮM THIẾT THAY TÌNH YÊU CỦA CHRIST

THẮM THIẾT THAY TÌNH YÊU CỦA CHRIST

Bài số: 109
Bìa của TÔN CAO NGÀI

TÔN CAO NGÀI

Bài số: 110
Bìa của CHÚA DIỆU THAY

CHÚA DIỆU THAY

Bài số: 111
Bìa của ƠN CAO SÂU RỘNG

ƠN CAO SÂU RỘNG

Bài số: 113
Bìa của TÌNH YÊU NGÀI LỚN THAY

TÌNH YÊU NGÀI LỚN THAY

Bài số: 114
Bìa của DANH GIÊ-XU

DANH GIÊ-XU

Bài số: 116
Bìa của TÌNH YÊU BỀN VỮNG

TÌNH YÊU BỀN VỮNG

Bài số: 118
Bìa của KHÔNG AI THÁNH KHIẾT NHƯ NGÀI

KHÔNG AI THÁNH KHIẾT NHƯ NGÀI

Bài số: 119
Bìa của TÌNH YÊU CỦA NGÀI

TÌNH YÊU CỦA NGÀI

Bài số: 120
Bìa của CHÚA CHÍ THÁNH

CHÚA CHÍ THÁNH

Bài số: 121
Bìa của CHÚA OAI QUYỀN

CHÚA OAI QUYỀN

Bài số: 122
Bìa của CHA QUÍ BÁU

CHA QUÍ BÁU

Bài số: 123
Bìa của CHÚA LÀ TỐT LÀNH

CHÚA LÀ TỐT LÀNH

Bài số: 124
Bìa của CHA ÁI TỪ

CHA ÁI TỪ

Bài số: 125
Bìa của CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

Bài số: 127
Bìa của HÔ-SA-NA

HÔ-SA-NA

Bài số: 135
Bìa của VÌ TÔI CHÚA HẠ SINH

VÌ TÔI CHÚA HẠ SINH

Bài số: 136