Giải thích từ ngữ

Liên Hệ Tác Giả
Nguyễn Thiên Ý
Tác giả website THÁNH CA TIN LÀNH

Liên hệ
https://www.facebook.com/thanhcatinlanhonline