Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

Thánh Ca Tin Lành - Online


Tuyển tập Ca Khúc Chúc Tôn

Bài số:1 - BÀI CA NGỢI KHEN

Bài số:2 - DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số:3 - CHA YÊU THƯƠNG

Bài số:4 - THÀNH KÍNH CA NGỢI

Bài số:5 - DÂNG LỜI SUY TÔN

Bài số:6 - NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số:7 - HÃY TÔN CAO CHÚA

Bài số:8 - THÀNH KHẨN TÔN THỜ

Bài số:9 - TÔN THỜ CHA

Bài số:10 - NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số:11 - NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số:12 - THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY!

Bài số:13 - CA KHEN CHA

Bài số:14 - HÔ-SA-NA

Bài số:15 - VINH QUANG THIÊN CHÚA

Bài số:16 - HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số:17 - OAI NGHI THAY CHÚA

Bài số:18 - NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

Bài số:19 - TUNG HÔ NGÀI

Bài số:20 - CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

Bài số:21 - ĐI TRONG HÂN HOAN

Bài số:22 - CHA CAO QUÍ

Bài số:23 - DÂNG LÊN CHA

Bài số:24 - LÒNG CON TÔN KÍNH CHA

Bài số:25 - MUÔN LOÀI THỜ TÔN

Bài số:26 - DUY CHA QUYỀN UY

Bài số:27 - TÂM HỒN CHÚNG CON

Bài số:28 - NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

Bài số:29 - CHÚC TÔN CHÚA

Bài số:30 - TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI

Bài số:31 - TÔI SẼ HÁT

Bài số:32 - CHÚA ĐẤNG VĨ ĐẠI

Bài số:33 - HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số:34 - HA-LÊ-LU-GIA! TÔN CAO CHÚA

Bài số:35 - CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

Bài số:36 - CHÚC TÔN CHÚA

Bài số:37 - CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số:38 - NGÀI LÀ CHÚA TÔI

Bài số:39 - CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Bài số:40 - DANH CAO QUÍ

Bài số:41 - TÔN VINH CHA

Bài số:42 - CHÚA CỦA CON

Bài số:43 - CA NGỢI CHÚA

Bài số:44 - KHÁ TỤNG CA CHÚA

Bài số:45 - HÃY HÁT LÊN!

Bài số:46 - BÀI CA CHIẾN THẮNG

Bài số:47 - LÒNG TÔI HÁT VUI MỪNG

Bài số:48 - CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA

Bài số:49 - ĐẾN CÙNG CHA

Bài số:50 - HA-LÊ-LU-GIA

Bài số:51 - TÔI SẼ NGỢI CA

Bài số:52 - BÀI CA CHÚC TỤNG

Bài số:53 - DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

Bài số:54 - TÔN CAO DANH GIÊ-XU

Bài số:55 - CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Bài số:56 - TÔN CAO DANH CHÚA

Bài số:57 - NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

Bài số:58 - VINH QUANG THUỘC NGÀI

Bài số:59 - TOÀN NĂNG THAY CHÚA

Bài số:60 - CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

Bài số:61 - CUNG KÍNH TÔN VINH

Bài số:62 - NHÓM VỚI GIÊ-XU

Bài số:63 - CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

Bài số:64 - TÔI SẼ ĐẾN VÀ CHÚC TỤNG

Bài số:65 - VUA MUÔN VUA

Bài số:66 - DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

Bài số:67 - DANH QUÍ TRỌNG

Bài số:68 - HÃY VỖ TAY LÊN

Bài số:69 - VINH DIỆU CHIÊN CON

Bài số:70 - MUÔN DÂN CA NGỢI CHÚA

Bài số:71 - VUI MỪNG CHÚA LÀ VUA

Bài số:72 - DANH CHÚA DIỆU KỲ

Bài số:73 - HA-LÊ-LU-GIA

Bài số:74 - MUÔN VẬT TỤNG CA

Bài số:75 - NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bài số:76 - CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

Bài số:77 - GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

Bài số:78 - HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

Bài số:79 - CHÚC TÁN DANH CHÚA

Bài số:80 - CHÚA ĐÁNG NGỢI

Bài số:81 - CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

Bài số:82 - TRONG DANH GIÊ-XU

Bài số:83 - VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY

Bài số:84 - DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số:85 - NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

Bài số:86 - HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số:87 - CA TỤNG GIÊ-XU

Bài số:88 - VUA BÌNH AN

Bài số:89 - TỤNG NGỢI GIÊ-XU

Bài số:90 - DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

Bài số:91 - DANH NGÀI CAO QUÍ

Bài số:92 - NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

Bài số:93 - GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số:94 - VINH THAY DANH CHÚA!

Bài số:95 - NGỢI KHEN GIÊ-XU

Bài số:96 - CÙNG CHÚC TÔN

Bài số:97 - NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số:98 - NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

Bài số:99 - NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bài số:100 - NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối