Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Việt Nam


Mục Lục Thánh Ca Việt Nam - Bài 351 đến 400

Chỉ mục bài viết
Mục Lục Thánh Ca Việt Nam
Bài 50 đến 99
Bài 100 đến 150
Bài 151 đến 200
Bài 201 đến 250
Bài 250 đến 300
Bài 300 đến 350
Bài 351 đến 400
Bài 401 đến 450
Bài 451 đến 509
Bài 510 đến 549
Bài 550 đến 599
Bài 600 đến 649
Bài 650 đến 699
Bài 700 đến 749
Bài 750 đến 799
Bài 800 đến 849
Bài 850 đến 903
Tất cả các trang

 

Bài số 351 - Jesus Sẽ Cai Trị
Bài số 352 - Mạng Lịnh Duy Nhứt
Bài số 353 - Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền
Bài số 354 - Chúa Đang Gọi
Bài số 355 - Quyết Rao Tin Lành
Bài số 356 - Mau Chiếu Ra
Bài số 357 - Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân
Bài số 358 - Trách Nhiệm Giảng Tin Lành
Bài số 359 - Ớ Si Ôn Ơi,Mau Lên Ngươi
Bài số 360 - Hãy Nói Đi
Bài số 361 - Có Gì Dâng Chúa
Bài số 362 - Xin Chúa Sai
Bài số 363 - Jesus Yêu Tôi
Bài số 364 - Jesus Hằng Yêu Mến Tôi
Bài số 365 - Được Làm Bạn Cùng Jesus
Bài số 366 - Jesus Như Người Chăn Dắt Tôi
Bài số 367 - Đấng Chăn Hiền Lành
Bài số 368 - Jesus Truyền Bạn Mình Soi Sáng
Bài số 369 - Tôi Đứng Cách Khiêm Cung
Bài số 370 - Tôi Dầu Nhỏ
Bài số 371 - Một Tia Sáng
Bài số 372 - Châu Báu Vua Jesus Christ
Bài số 373 - Vinh Quang, Vinh Quang!
Bài số 374 - Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt
Bài số 375 - Sẵn Sàng
Bài số 376 - Không Nên Khuất Kế Sa Tan
Bài số 377 - Tại Chốn Trận Tiền
Bài số 378 - Trung,Thành,Tín Nghĩa
Bài số 379 - Bạn Đứng Phía Nào?
Bài số 380 - Thuộc Jesus Thỏa Vui
Bài số 381 - Quyết Sống Cho Christ
Bài số 382 - Mừng Vui Thay, Thanh Niên Ta Hát
Bài số 383 - Hiến Cả Thảy Cho Ngài
Bài số 384 - Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ
Bài số 385 - Hư Không
Bài số 386 - Khi Jesus Qua
Bài số 387 - Muôn Tội Lăn Xa
Bài số 388 - Hãy Theo Ta
Bài số 389 - Theo Chúa
Bài số 390 - Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
Bài số 391 - Ngắm Jesus Đừng Xao
Bài số 392 - Gô Gô Tha
Bài số 393 - Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn
Bài số 394 - Lạy Từ Phụ
Bài số 395 - Ôi Cha Thánh Khiết
Bài số 396 - Viên Ngọc Đẹp Ròng
Bài số 397 - Báp Têm Trong Jesus
Bài số 398 - Theo Gương Chúa Chịu Báp Têm
Bài số 399 - Truy Niệm Chúa
Bài số 400 - Tiệc Thánh