Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Việt Nam


Mục Lục Thánh Ca Việt Nam - Bài 151 đến 200

Chỉ mục bài viết
Mục Lục Thánh Ca Việt Nam
Bài 50 đến 99
Bài 100 đến 150
Bài 151 đến 200
Bài 201 đến 250
Bài 250 đến 300
Bài 300 đến 350
Bài 351 đến 400
Bài 401 đến 450
Bài 451 đến 509
Bài 510 đến 549
Bài 550 đến 599
Bài 600 đến 649
Bài 650 đến 699
Bài 700 đến 749
Bài 750 đến 799
Bài 800 đến 849
Bài 850 đến 903
Tất cả các trang

 

Bài số 151 - Lời Chúa Vững Lập
Bài số 152 - Kinh Thánh Và Ngọn Đèn
Bài số 153 - Ca Khen Thiên Đạo
Bài số 154 - Lời Dịu Dàng
Bài số 155 - Thánh Kinh Âm Nhạc
Bài số 156 - Một Jesus
Bài số 157 - Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay
Bài số 158 - Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc
Bài số 159 - Ân Ái Jesus Kêu Tôi
Bài số 160 - Jesus Kêu Gọi Mọi Người
Bài số 161 - Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân
Bài số 162 - Chỉ Tin Nơi Ngài
Bài số 163 - Jesus Đương Đứng Khuyên Lơn
Bài số 164 - Đời Người Ngắn Ngủi
Bài số 165 - Mau Đến Theo Jesus
Bài số 166 - Về Gấp Lên
Bài số 167 - Nghinh Khách Vô
Bài số 168 - Nay Qui Hương Cố Gia
Bài số 169 - Jesus Đứng Trước Cửa
Bài số 170 - Chúa Ôi, Tôi Lại Ngay!
Bài số 171 - Vầng Đá Muôn Đời
Bài số 172 - Nôi Gô-Gô-Tha
Bài số 173 - Jesus Trọn Quyền Cứu
Bài số 174 - Christ Trả Xong Tội Trái
Bài số 175 - Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài
Bài số 176 - Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng
Bài số 177 - Nhìn Xem Jesus
Bài số 178 - Tôi Nguyện Đến Liền
Bài số 179 - Kìa, Cửa Cứu Rỗi
Bài số 180 - Jesus, Tôi Đến
Bài số 181 - Suối Huyết Tuôn
Bài số 182 - Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao
Bài số 183 - Quyền Trong Huyết Jesus
Bài số 184 - Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng
Bài số 185 - Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này
Bài số 186 - Huyết Jesus Thật Cao Quí
Bài số 187 - Vinh Thay Danh Jesus
Bài số 188 - Ngợi Khen Dòng Huyết
Bài số 189 - Xem Ơn Vô Lượng
Bài số 190 - Không Nhờ Bạc Vàng
Bài số 191 - Vì Tôi
Bài số 192 - Con Sông Tẩy Uế
Bài số 193 - Gần Thập Tự
Bài số 194 - Ha-Lê-Lu-Gia, Khen Thập Tự
Bài số 195 - Gô-Gô-Tha
Bài số 196 - Chuyện Thập Giá Xưa
Bài số 197 - Khá Chăm Xem Jesus
Bài số 198 - Tại Thập Giá Bình Yên
Bài số 199 - Đời Tôi Lấy Thập Tự LÀm Hiển Vinh
Bài số 200 - Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi