Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Việt Nam


Mục Lục Thánh Ca Việt Nam - Bài 50 đến 99

Chỉ mục bài viết
Mục Lục Thánh Ca Việt Nam
Bài 50 đến 99
Bài 100 đến 150
Bài 151 đến 200
Bài 201 đến 250
Bài 250 đến 300
Bài 300 đến 350
Bài 351 đến 400
Bài 401 đến 450
Bài 451 đến 509
Bài 510 đến 549
Bài 550 đến 599
Bài 600 đến 649
Bài 650 đến 699
Bài 700 đến 749
Bài 750 đến 799
Bài 800 đến 849
Bài 850 đến 903
Tất cả các trang
THÁNH CA KARA THÁNH CA POWERPOINT LỜI XƯA
Bài số 050 - Nguyền Đưa Tôi Đi, Hỡi Đức Chúa Cha
Bài số 051 - Giê-Hô-Va, Xin Dắt Tôi Trọn Đường
Bài số 052 - Quanh Đêm Luôn Ngày
Bài số 053 - Kìa,Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát
Bài số 054 - Phước Cho Nhân Loại
Bài số 055 - Hỡi Môn-Đồ Trung-Tín
Bài số 056 - Kỷ-Nguyên Thanh-Bình
Bài số 057 - Kíp Đến Tôn Thờ
Bài số 058 - Nằm Yên Trong Máng Chiên Kia
Bài số 059 - Đêm Yên Lặng
Bài số 060 - Thoạt Đến Đêm Nọ
Bài số 061 - Ô! Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ!
Bài số 062 - Hỡi Bết-Lê-Hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh
Bài số 063 - Không Chỗ Trong Quán
Bài số 064 - Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy
Bài số 065 - Hô-Sa-Na!
Bài số 066 - Đêm Thánh
Bài số 067 - Mục -Tử Thức Giữ Chiên
Bài số 068 - Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành
Bài số 069 - Thiên-Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm
Bài số 070 - Đấng Thánh Lâm -Phàm
Bài số 071 - Ngợi Con Thánh
Bài số 072 - Thiên Đàng Chung Vui
Bài số 073 - Nô-Ên Đầu Tiên
Bài số 074 - Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca
Bài số 075 - Nô-Ên Đêm Vui Thoả
Bài số 076 - Jesus Không Đổi Dời
Bài số 077 - Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời
Bài số 078 - Vua Chăn Nuôi
Bài số 079 - Thương Sao Hi-Kỳ
Bài số 080 - Chẳng Có Ai Như Jesus
Bài số 081 - Hoa Huệ Trong Trũng
Bài số 082 - Cung-Điện Bằng Ngà
Bài số 083 - Jesus Christ Đến
Bài số 084 - Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus
Bài số 085 - Một Ngày!
Bài số 086 - Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng
Bài số 087 - Kìa, Chín Mươi Chín Con
Bài số 088 - Đường Đến Gô-Gô-Tha
Bài số 089 - Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-Li-Ve
Bài số 090 - Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh
Bài số 091 - Thống-Khổ-Nhân
Bài số 092 - Ta Hi-Sinh Vì Con Hết
Bài số 093 - Nhìn Cây Thập-Tự
Bài số 094 - Tôi Thấy Đấng Treo Thân Trên Thập-Tự
Bài số 095 - Giờ Được Chiêm-Ngưỡng Thập- Giá
Bài số 096 - Ghết-Sê-Ma-Nê
Bài số 097 - Vì Tội Nhân Jesus Chết
Bài số 098 - Thánh Thủ
Bài số 099 - Xong Rồi!