Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Việt Nam


Mục Lục Thánh Ca Việt Nam

Chỉ mục bài viết
Mục Lục Thánh Ca Việt Nam
Bài 50 đến 99
Bài 100 đến 150
Bài 151 đến 200
Bài 201 đến 250
Bài 250 đến 300
Bài 300 đến 350
Bài 351 đến 400
Bài 401 đến 450
Bài 451 đến 509
Bài 510 đến 549
Bài 550 đến 599
Bài 600 đến 649
Bài 650 đến 699
Bài 700 đến 749
Bài 750 đến 799
Bài 800 đến 849
Bài 850 đến 903
Tất cả các trang

 

THÁNH CA KARA THÁNH CA POWERPOINT LỜI XƯA
Bài số 001 - Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai
Bài số 002 - Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng
Bài số 003 - Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế
Bài số 004 - Ha-Lê-Lu-Gia! Vinh Danh Ngài!
Bài số 005 - Muôn Dân Trên Hoàn-Cầu Nên Ca Xướng
Bài số 006 - Thành Tâm Tôn Vua Thánh
Bài số 007 - Ca Cảm Tạ
Bài số 008 - Ngợi Danh Jesus Rất Oai Quyền
Bài số 009 - Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối
Bài số 010 - Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh
Bài số 011 - Ngợi Khen Cứu Chúa
Bài số 012 - Đẹp Thay Trán Chúa
Bài số 013 - Jesus Đẹp Thay
Bài số 014 - Danh Jesus
Bài số 015 - Ngày Ngày Ngợi Khen Chúa Hiển Vinh
Bài số 016 - Danh Chúa Jesus
Bài số 017 - Tôn Vinh Chúa Linh Năng
Bài số 018 - Danh Yêu Quí
Bài số 019 - Tôn Vinh Chúa Tôi
Bài số 020 - Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời
Bài số 021 - Cứu Chúa Siêu Việt
Bài số 022 - Ta Bước Lên Si-Ôn
Bài số 023 - Tôn-Vinh Chân-Thần
Bài số 024 - Tôn-Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số 025 - Tôn-Vinh Cha
Bài số 026 - Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
Bài số 027 - Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện
Bài số 028 - Phước Nguyên Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng
Bài số 029 - Bánh Trường-Sanh
Bài số 030 - Tán-Mỹ Chúa Trước Khi Lễ Chung
Bài số 031 - Vàng Rực-Thiên Không Ánh Mai
Bài số 032 - Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài
Bài số 033 - Dương Quang Tâm Hồn
Bài số 034 - Ngày Gần Tàn Rồi
Bài số 035 - Nguyền Đêm Nay Christ Hà Phước
Bài số 036 - Bóng Xế Sắp Khuất
Bài số 037 - Ngày Nghỉ Phước Hạnh
Bài số 038 - Tuần Vừa Qua
Bài số 039 - Tôn-Vinh Ba Ngôi
Bài số 040 - Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay!
Bài số 041 - Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta
Bài số 042 - Tình Yêu Thương Chúa Không Suy Lường
Bài số 043 - Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
Bài số 044 - Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi
Bài số 045 - Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm
Bài số 046 - Giê-Hô-Va Xin Dắt Tôi
Bài số 047 - Chúa Giấu Tôi
Bài số 048 - Nương Mình Trong Cánh Chúa
Bài số 049 - Chúa Sẽ Lo Toan


 

 


THÁNH CA KARA THÁNH CA POWERPOINT LỜI XƯA
Bài số 050 - Nguyền Đưa Tôi Đi, Hỡi Đức Chúa Cha
Bài số 051 - Giê-Hô-Va, Xin Dắt Tôi Trọn Đường
Bài số 052 - Quanh Đêm Luôn Ngày
Bài số 053 - Kìa,Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát
Bài số 054 - Phước Cho Nhân Loại
Bài số 055 - Hỡi Môn-Đồ Trung-Tín
Bài số 056 - Kỷ-Nguyên Thanh-Bình
Bài số 057 - Kíp Đến Tôn Thờ
Bài số 058 - Nằm Yên Trong Máng Chiên Kia
Bài số 059 - Đêm Yên Lặng
Bài số 060 - Thoạt Đến Đêm Nọ
Bài số 061 - Ô! Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ!
Bài số 062 - Hỡi Bết-Lê-Hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh
Bài số 063 - Không Chỗ Trong Quán
Bài số 064 - Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy
Bài số 065 - Hô-Sa-Na!
Bài số 066 - Đêm Thánh
Bài số 067 - Mục -Tử Thức Giữ Chiên
Bài số 068 - Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành
Bài số 069 - Thiên-Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm
Bài số 070 - Đấng Thánh Lâm -Phàm
Bài số 071 - Ngợi Con Thánh
Bài số 072 - Thiên Đàng Chung Vui
Bài số 073 - Nô-Ên Đầu Tiên
Bài số 074 - Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca
Bài số 075 - Nô-Ên Đêm Vui Thoả
Bài số 076 - Jesus Không Đổi Dời
Bài số 077 - Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời
Bài số 078 - Vua Chăn Nuôi
Bài số 079 - Thương Sao Hi-Kỳ
Bài số 080 - Chẳng Có Ai Như Jesus
Bài số 081 - Hoa Huệ Trong Trũng
Bài số 082 - Cung-Điện Bằng Ngà
Bài số 083 - Jesus Christ Đến
Bài số 084 - Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus
Bài số 085 - Một Ngày!
Bài số 086 - Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng
Bài số 087 - Kìa, Chín Mươi Chín Con
Bài số 088 - Đường Đến Gô-Gô-Tha
Bài số 089 - Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-Li-Ve
Bài số 090 - Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh
Bài số 091 - Thống-Khổ-Nhân
Bài số 092 - Ta Hi-Sinh Vì Con Hết
Bài số 093 - Nhìn Cây Thập-Tự
Bài số 094 - Tôi Thấy Đấng Treo Thân Trên Thập-Tự
Bài số 095 - Giờ Được Chiêm-Ngưỡng Thập- Giá
Bài số 096 - Ghết-Sê-Ma-Nê
Bài số 097 - Vì Tội Nhân Jesus Chết
Bài số 098 - Thánh Thủ
Bài số 099 - Xong Rồi! 


 

Thánh Ca KaraThánhCa

Download
KaraThánhCa

Bài số 100 - Chúa Mang Thập-Hình
Bài số 101 - Tán Mỹ Jesus
Bài số 102 - Bây Giờ Tôi Tin
Bài số 103 - Christ Phục Sanh
Bài số 104 - Ngay Nay Chúa Phục Sanh
Bài số 105 - Chúa Oai Quyền Phục Sanh
Bài số 106 - Ha-Lê-Lu-Gia! Đấng Sống Thắng
Bài số 107 - Jesus Chân Chúa Lại Sống
Bài số 108 - Thiên Ca Vô Đối
Bài số 109 - Trái Đầu Mùa
Bài số 110 - Chúa Chẳng Ở Nơi Mộ Nầy
Bài số 111 - Chúa Sống Xem Download
Bài số 112 - Jesus Phục Sanh Đinh Ninh
Bài số 113 - Khúc Kim Cầm
Bài số 114 - Kìa, Nhìn Vua Thăng Thiên
Bài số 115 - Tôn Vinh Jesus
Bài số 116 - Quang Cảnh Tuyệt Vời
Bài số 117 - Đầu Jesus Xưa Cam Đính Mão Gai
Bài số 118 - Thầy Tế Lễ Ta
Bài số 119 - Jesus Quang Lâm
Bài số 120 - Ha-Lê-Lu-Gia, Chúa Tái Lâm
Bài số 121 - Kìa, Chúa Đến
Bài số 122 - Đờn Vàng Reo
Bài số 123 - Xa Xa Trên Ngọn Núi
Bài số 124 - Jesus Sắp Đến
Bài số 125 - Chấm Dứt Cảnh Khổ
Bài số 126 - Tia Sáng Ban Mai
Bài số 127 - Giờ Jesus Hiện Ra
Bài số 128 - Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?
Bài số 129 - Jesus Chắc Tái Lai
Bài số 130 - Hi Vọng Về Jesus Tái Lâm
Bài số 131 - Sống Trong Linh Quang Tái Lâm
Bài số 132 - Biến Canh Lạ Thay
Bài số 133 - Jesus Tái Lâm Rày Mai
Bài số 134 - Khi Chúa Tái Lâm
Bài số 135 - Kìa, Thần Yên Ủi Giáng Lai
Bài số 136 - Đầy Lòng Tôi
Bài số 137 - Thánh Linh Dẫn Dắt
Bài số 138 - Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang
Bài số 139 - Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng
Bài số 140 - Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa
Bài số 141 - Hà Hơi Linh
Bài số 142 - Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi
Bài số 143 - Gió Thánh Linh
Bài số 144 - Xin Linh Giê-Hô-Va
Bài số 145 - Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố
Bài số 146 - Căn Cơ Duy Nhất
Bài số 147 - Bao Cường Quốc Còn Đâu?
Bài số 148 - Lòng Tôi Yêu Giáo Hội
Bài số 149 - Nầy Si-Ôn
Bài số 150 - Kinh Thánh Cao Quí


 

 


 

Bài số 151 - Lời Chúa Vững Lập
Bài số 152 - Kinh Thánh Và Ngọn Đèn
Bài số 153 - Ca Khen Thiên Đạo
Bài số 154 - Lời Dịu Dàng
Bài số 155 - Thánh Kinh Âm Nhạc
Bài số 156 - Một Jesus
Bài số 157 - Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay
Bài số 158 - Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc
Bài số 159 - Ân Ái Jesus Kêu Tôi
Bài số 160 - Jesus Kêu Gọi Mọi Người
Bài số 161 - Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân
Bài số 162 - Chỉ Tin Nơi Ngài
Bài số 163 - Jesus Đương Đứng Khuyên Lơn
Bài số 164 - Đời Người Ngắn Ngủi
Bài số 165 - Mau Đến Theo Jesus
Bài số 166 - Về Gấp Lên
Bài số 167 - Nghinh Khách Vô
Bài số 168 - Nay Qui Hương Cố Gia
Bài số 169 - Jesus Đứng Trước Cửa
Bài số 170 - Chúa Ôi, Tôi Lại Ngay!
Bài số 171 - Vầng Đá Muôn Đời
Bài số 172 - Nôi Gô-Gô-Tha
Bài số 173 - Jesus Trọn Quyền Cứu
Bài số 174 - Christ Trả Xong Tội Trái
Bài số 175 - Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài
Bài số 176 - Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng
Bài số 177 - Nhìn Xem Jesus
Bài số 178 - Tôi Nguyện Đến Liền
Bài số 179 - Kìa, Cửa Cứu Rỗi
Bài số 180 - Jesus, Tôi Đến
Bài số 181 - Suối Huyết Tuôn
Bài số 182 - Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao
Bài số 183 - Quyền Trong Huyết Jesus
Bài số 184 - Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng
Bài số 185 - Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này
Bài số 186 - Huyết Jesus Thật Cao Quí
Bài số 187 - Vinh Thay Danh Jesus
Bài số 188 - Ngợi Khen Dòng Huyết
Bài số 189 - Xem Ơn Vô Lượng
Bài số 190 - Không Nhờ Bạc Vàng
Bài số 191 - Vì Tôi
Bài số 192 - Con Sông Tẩy Uế
Bài số 193 - Gần Thập Tự
Bài số 194 - Ha-Lê-Lu-Gia, Khen Thập Tự
Bài số 195 - Gô-Gô-Tha
Bài số 196 - Chuyện Thập Giá Xưa
Bài số 197 - Khá Chăm Xem Jesus
Bài số 198 - Tại Thập Giá Bình Yên
Bài số 199 - Đời Tôi Lấy Thập Tự LÀm Hiển Vinh
Bài số 200 - Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi


 

 


 

Bài số 201 - Đứng Trên Lời Hứa
Bài số 202 - Cơn Mưa Phước Lành
Bài số 203 - Trông Mong Thiên Ân
Bài số 204 - Jesus Thất Tín Đâu
Bài số 205 - Tôi Vững Vàng
Bài số 206 - Gặp Được Thiết Hữu
Bài số 207 - Ánh Thái Dương Nầy
Bài số 208 - Ngài Vực Tôi
Bài số 209 - Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ
Bài số 210 - Ngày Vui Vẻ
Bài số 211 - Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung
Bài số 212 - Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rối
Bài số 213 - Giựt Mọi Chuông Trời
Bài số 214 - Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu
Bài số 215 - Lúc Jesus Ngự Trong Lòng
Bài số 216 - Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi
Bài số 217 - Tâm Tôi Tày Văng Vẳng Linh Âm Giai Điệu
Bài số 218 - Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu
Bài số 219 - Chuyện Tôi Ưa Xướng Ca
Bài số 220 - Dức Dấy Chúng Tôi Hoài
Bài số 221 - Tôn Vinh Christ
Bài số 222 - Ngươi Phải Trùng Sinh
Bài số 223 - Chèo Ra
Bài số 224 - Nguyền Tình Yêu Thượng Giới Giáng Lâm
Bài số 225 - Tâm Hôn Tôi Đang Cháy
Bài số 226 - Lo Biệt Nên Thánh Ra
Bài số 227 - Duy Chính Ngài
Bài số 228 - Tuyết Kia Khôn So
Bài số 229 - Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh
Bài số 230 - Hiện Tôi Nghe Rõ Tiếng Cứu Chúa Kêu
Bài số 231 - Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi
Bài số 232 - Tôi Nguyền Thuộc Về Jesus Hoài
Bài số 233 - Thập Tự Jesus Vác Đi Lao Đao
Bài số 234 - Ta Theo Ý Chúa Chưa?
Bài số 235 - Lạy Chúa, Tôi Nay Thuộc Ngài
Bài số 236 - Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa
Bài số 237 - Nguyện Theo Ý Cha
Bài số 238 - Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết
Bài số 239 - Nguyền Dìu Lên Gô-Gô-Tha
Bài số 240 - Càng Gần Chúa Hơn
Bài số 241 - Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn
Bài số 242 - Lên Chốn Cao Hơn
Bài số 243 - Ước Ao Nhìn Jesus
Bài số 244 - Nguyện Càng Yêu Thương Christ
Bài số 245 - Gần Thập Tự Hơn
Bài số 246 - Biết Nhiều Hơn Về Jesus
Bài số 247 - Hãy Giơ Tay Ra
Bài số 248 - Christ Chữa Bịnh
Bài số 249 - Danh Y Độc Nhất


 

 


 

Bài số 250 - Chiều Xưa
Bài số 251 - Giờ Dịu Êm
Bài số 252 - Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi
Bài số 253 - Jesus Là Bạn Thật
Bài số 254 - Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh
Bài số 255 - Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi
Bài số 256 - Chúa Ôi, Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi
Bài số 257 - Xin Thần Linh Cảm Hóa
Bài số 258 - Ôi Chúa, Đấng Tôi Cần Luôn
Bài số 259 - Canh Giữ Kêu Cầu
Bài số 260 - Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi
Bài số 261 - Tin Cậy Vâng Lời
Bài số 262 - Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin
Bài số 263 - Christ Nắm Tôi Thật Chặt
Bài số 264 - Căn Cơ Kiên Cố
Bài số 265 - Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
Bài số 266 - Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus
Bài số 267 - Chỗ Kẻ Đá Vững An
Bài số 268 - Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus
Bài số 269 - Nầy Là Truyện Ký Tôi
Bài số 270 - Jesus Hằng Ở Bên Tôi
Bài số 271 - Ngài Dìu Dắt Tôi
Bài số 272 - Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi
Bài số 273 - Người Làm Tôi Chúa Phước Thay
Bài số 274 - Diệu Vinh Thay Bình An!
Bài số 275 - Con Sông Thái An
Bài số 276 - Yên Chăng, Êm Chăng?
Bài số 277 - Tâm Linh Tôi, Yên Ninh Thay!
Bài số 278 - Tay Chúa Nắm Tôi
Bài số 279 - Lòng Tôi Được Anh Ninh
Bài số 280 - Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng
Bài số 281 - Christ Nắm Rõ Tâm Trạng
Bài số 282 - Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba
Bài số 283 - Mau Thưa Với Jesus
Bài số 284 - Nào Việc Chi Jesus KHông Thể Làm
Bài số 285 - Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?
Bài số 286 - Ai Tuyệt Vọng
Bài số 287 - Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi
Bài số 288 - Danh Lạ Lùng
Bài số 289 - Kết Hữu Với Jesus
Bài số 290 - Nương Cánh Vĩnh Sinh
Bài số 291 - Đi Từng Bước
Bài số 292 - Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời
Bài số 293 - Từng Giây Phút
Bài số 294 - Dương Quang Thiên Quốc
Bài số 295 - Luôn Mỗi Phút
Bài số 296 - Jesus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài
Bài số 297 - Thật Hạnh Vinh Thay!
Bài số 298 - Vui Thú Thế Gian Mau Tàn
Bài số 299 - Càng Yêu Chúa Hơn


 

 


 

Bài số 300 - Kìa, Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường
Bài số 301 - Ôi Tình Thương
Bài số 302 - Ân Hồng Cứu Ân
Bài số 303 - Ân Điển
Bài số 304 - Lòng Luôn Tưởng Con Trời
Bài số 305 - Nguồn Ân Điển
Bài số 306 - Thắng Nhờ Ân Điển
Bài số 307 - Ân Điển Cứu Chúa
Bài số 308 - Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jesus
Bài số 309 - Ta Thắng Nhờ Đức Tin
Bài số 310 - Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương
Bài số 311 - CaLép Trông Chúa
Bài số 312 - Con Trời Xông Ra Chiến Đấu
Bài số 313 - Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên
Bài số 314 - Tinh Binh Jesus Tiến Lên
Bài số 315 - Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên
Bài số 316 - Thập Tự Christ Đi Đầu
Bài số 317 - Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự
Bài số 318 - Mùa Gặt
Bài số 319 - Lo Làm Việc Mau, Đêm Đến Kia
Bài số 320 - Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha
Bài số 321 - Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi
Bài số 322 - Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay
Bài số 323 - Lo Vực Người Luân Vong
Bài số 324 - Mau Quăng Dây Cứu Sanh
Bài số 325 - Gánh Lúa Về
Bài số 326 - Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài
Bài số 327 - Hãy Chiếu Giống Hãy Đăng
Bài số 328 - Dắt Về Chúa
Bài số 329 - Báo Tin Lành
Bài số 330 - Các Thánh Đã Nghỉ Yên
Bài số 331 - Buổi Mai Rực Rỡ
Bài số 332 - Vinh Thay Cho Tôi
Bài số 333 - Mặt Gặp Mặt
Bài số 334 - Rất An Ninh Trong Cánh Christ
Bài số 335 - Ai Đó Khoác Bạch Y Rỡ Ràng
Bài số 336 - Giờ Danh Sách Tuyên Đọc
Bài số 337 - Tôi HÁ Phải Đưa Đến Nơi Thiên Tòa Chăng?
Bài số 338 - Thành Giêrusalem Bằng Vàng
Bài số 339 - Bất Dạ Thành
Bài số 340 - Vua Anh Minh
Bài số 341 - Về Nhà Cha
Bài số 342 - Ta Sẽ Chung Nhóm Ở Thiên Hà
Bài số 343 - Thế Cảnh Giống Thoi Đưa
Bài số 344 - Miền Vinh Hiển
Bài số 345 - Nơi Vĩnh Phước
Bài số 346 - Thiên Cung, Chính Quê Hương
Bài số 347 - Tại Nhà Chúa Ta Còn Xa Nhau Đâu
Bài số 348 - Gia Hương Cơ Đốc Nhân
Bài số 349 - Jesus Cứu
Bài số 350 - Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân


 

 


 

Bài số 351 - Jesus Sẽ Cai Trị
Bài số 352 - Mạng Lịnh Duy Nhứt
Bài số 353 - Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền
Bài số 354 - Chúa Đang Gọi
Bài số 355 - Quyết Rao Tin Lành
Bài số 356 - Mau Chiếu Ra
Bài số 357 - Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân
Bài số 358 - Trách Nhiệm Giảng Tin Lành
Bài số 359 - Ớ Si Ôn Ơi,Mau Lên Ngươi
Bài số 360 - Hãy Nói Đi
Bài số 361 - Có Gì Dâng Chúa
Bài số 362 - Xin Chúa Sai
Bài số 363 - Jesus Yêu Tôi
Bài số 364 - Jesus Hằng Yêu Mến Tôi
Bài số 365 - Được Làm Bạn Cùng Jesus
Bài số 366 - Jesus Như Người Chăn Dắt Tôi
Bài số 367 - Đấng Chăn Hiền Lành
Bài số 368 - Jesus Truyền Bạn Mình Soi Sáng
Bài số 369 - Tôi Đứng Cách Khiêm Cung
Bài số 370 - Tôi Dầu Nhỏ
Bài số 371 - Một Tia Sáng
Bài số 372 - Châu Báu Vua Jesus Christ
Bài số 373 - Vinh Quang, Vinh Quang!
Bài số 374 - Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt
Bài số 375 - Sẵn Sàng
Bài số 376 - Không Nên Khuất Kế Sa Tan
Bài số 377 - Tại Chốn Trận Tiền
Bài số 378 - Trung,Thành,Tín Nghĩa
Bài số 379 - Bạn Đứng Phía Nào?
Bài số 380 - Thuộc Jesus Thỏa Vui
Bài số 381 - Quyết Sống Cho Christ
Bài số 382 - Mừng Vui Thay, Thanh Niên Ta Hát
Bài số 383 - Hiến Cả Thảy Cho Ngài
Bài số 384 - Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ
Bài số 385 - Hư Không
Bài số 386 - Khi Jesus Qua
Bài số 387 - Muôn Tội Lăn Xa
Bài số 388 - Hãy Theo Ta
Bài số 389 - Theo Chúa
Bài số 390 - Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
Bài số 391 - Ngắm Jesus Đừng Xao
Bài số 392 - Gô Gô Tha
Bài số 393 - Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn
Bài số 394 - Lạy Từ Phụ
Bài số 395 - Ôi Cha Thánh Khiết
Bài số 396 - Viên Ngọc Đẹp Ròng
Bài số 397 - Báp Têm Trong Jesus
Bài số 398 - Theo Gương Chúa Chịu Báp Têm
Bài số 399 - Truy Niệm Chúa
Bài số 400 - Tiệc Thánh


 

 


 

Bài số 401 - Chúa Hôn Lễ
Bài số 402 - Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
Bài số 403 - Chúc Mừng Gia Đình Mới
Bài số 404 - Trong Christ Yên Giấc
Bài số 405 - Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua
Bài số 406 - Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà
Bài số 407 - Phước Thay Mối Dây Kết Thân
Bài số 408 - Xin Cha Đưa Anh
Bài số 409 - Ơn Trời Cao Sâu
Bài số 410 - Tiếng Gọi Con Gặt
Bài số 411 - Đây Phận Sự Tôi Đảm Đương
Bài số 412 - Việt Nam Ca
Bài số 413 - Ngợi Danh Jesus
Bài số 414 - Mùa Gặt Đã Đến
Bài số 415 - Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay
Bài số 416 - Chúa Là Vua
Bài số 417 - Trông Mong Ơn Chí Cao
Bài số 418 - Vua Đến
Bài số 419 - Hồn Ta Hằng Khen Chúa
Bài số 420 - Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số 421 - Đoạn Thiên Ca
Bài số 422 - Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô Li Ve
Bài số 423 - Chúa Chí Thánh Cả Sáng Bấy
Bài số 424 - Xin Cha Đưa Anh
Bài số 425 - Nước Đức Chúa Trời
Bài số 426 - Yên Chăng, Êm Chăng?
Bài số 427 - Neo Tôi Chắc ,Rất Chắc
Bài số 428 - Nguyện Ngài Nhớ Tôi
Bài số 429 - Cứu Chúa Siêu Việt
Bài số 430 - Tin Cậy Vâng Lời
Bài số 431 - Vầng Đá Muôn Đời
Bài số 432 - Xin Chúa Mở Mắt Tôi
Bài số 433 - Giê Hô Va Là Đấng Giữ Tôi
Bài số 434 - Chúa Là Hòn Đá Của Tôi
Bài số 435 - Khá Ngợi Khen Chúa
Bài số 436 - Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi
Bài số 437 - Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
Bài số 438 - Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc
Bài số 439 - Đã Lăn Xa
Bài số 440 - Hãy Tin Jesus Christ
Bài số 441 - Đổi Mới Tâm Tôi
Bài số 442 - Ơn Cao Sâu Rộng
Bài số 443 - Chúa Nhận Lời
Bài số 444 - Lòng Tôi Vui Vẻ
Bài số 445 - Qua Đời Sẽ Đến Đâu
Bài số 446 - Mến Yêu Jesus
Bài số 447 - Danh Quí Trọng
Bài số 448 - Trên Đường Hẹp Của Chúa
Bài số 449 - Xin Vô Tâm Hồn
Bài số 450 - Đừng Sợ Chi


 

 


Thánh Ca Kara Thánh Ca
Bài số 451 - Chúa Kíp Đến
Bài số 452 - Thưa Jesus Vài Câu
Bài số 453 - Dặn Lòng Trung Tín
Bài số 454 - Tôi Mến Ngài
Bài số 455 - Vẻ Tươi Đẹp Của Christ
Bài số 456 - Sự Thương Yêu Lạ Lùng
Bài số 457 - Ân Điển Của Chúa
Bài số 458 - Danh Dịu Dàng Hơn Hết
Bài số 459 - Đi Đến Si Ôn
Bài số 460 - Ánh Sáng Trong Tâm Hồn
Bài số 461 - Gần Cùng Chúa Tôi
Bài số 462 - Cánh Chúa Hằng Sống
Bài số 463 - Thiết Nghĩa Jesus
Bài số 464 - Đi Từ Bước Với Chúa
Bài số 465 - Jesus Cứu Người Ta
Bài số 466 - Tôi Là Người Tội
Bài số 467 - Sổ Sinh Mạng
Bài số 468 - Jesus Đền Tội
Bài số 469 - Cứu Chúa Tôi
Bài số 470 - Nước Vĩnh Sanh
Bài số 471 - Quay Đến Jesus
Bài số 472 - Sự Yêu Thương Lớn Lao
Bài số 473 - Báo Tin Lành
Bài số 474 - Ở Gô Gô Tha
Bài số 475 - Jesus Rất Quí
Bài số 476 - Jesus Đâu,Thiên Đàng Đó
Bài số 477 - Bình Yên Rất Phước
Bài số 478 - Chúa Jesus Là Nơi Yên Nghỉ Tôi
Bài số 479 - Chúa Biết Rõ
Bài số 480 - Tôi Sống Cho Chúa
Bài số 481 - Jesus. Cứu Chúa,Lái Tàu
Bài số 482 - Đấng Chăn Giữ Tôi
Bài số 483 - Cầu Nguyện Cho Anh
Bài số 484 - Hãy Trung Tín
Bài số 485 - Vinh Thay Cho Tôi
Bài số 486 - Kìa, Chúa Đến!
Bài số 487 - Khi Chúa Kêu Tên, Tôi Sẽ Ở Đó!
Bài số 488 - Về Nhà Chúa
Bài số 489 - Màn Sương Tiêu Tan
Bài số 490 - Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện!
Bài số 491 - Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai
Bài số 492 - Giống Như Cứu Chúa Tôi
Bài số 493 - Thành Vinh Hiển
Bài số 494 - Đến Thiên Đường
Bài số 495 - Mệt Mỏi Được Yên Nghỉ
Bài số 496 - Suối Huyết
Bài số 497 - Đáng Ngợi Khen Chúa
Bài số 498 - Nơi Gô Gô Tha
Bài số 499 - Tôi Đến Thập Tự Giá
Bài số 500 - Nhìn Xem Chúa Cứu Thế
Bài số 501 - Tôi Tin Chúa Jesus
Bài số 502 - Chúc Mừng Hôn Lễ
Bài số 503 - Chúa Ở Cùng Ông Bà
Bài số 504 - Đôi Nhạn Bay Cao
Bài số 505 - "Nô El"
Bài số 506 - Mừng Thay,Nô El!
Bài số 507 - Đêm Thánh Thay!
Bài số 508 - Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ
Bài số 509 - Ngày Giờ Qua

 Bài số 510-Tình Thương Yêu Của Đức Chúa Trời

Bài số 511-Bài Ca Vĩnh Cửu
Bài số 512-Tình Yêu Bền Vững
Bài số 513-Lớn Bấy Duy Ngài
Bài số 514-Cùng Dâng Lời Ca
Bài số 515-Ca Ngợi Chúa
Bài số 516-Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời
Bài số 517-Chúa Là Tất Cả
Bài số 518-Cha Cao Quý
Bài số 519-Khúc Hát Tâm Linh
Bài số 520-Ngợi Ca Ơn Thương Xót
Bài số 521-Dâng Lời Tán Dương
Bài số 522-Chúa
Bài số 523-Diệu Kỳ Thay Chúa Tôi
Bài số 524-Ngài Là Ai?
Bài số 525-Tình Yêu Jêsus
Bài số 526-Vì Ngài Tôi Hát
Bài số 527-Ca Ngợi Chúa Tôi
Bài số 528-Hô-sa-na
Bài số 529-Khúc Ca Mang Danh Jêsus
Bài số 530-Danh Chúa Diệu Kỳ
Bài số 531-Chúa Bất Biến
Bài số 532-Jêsus Cứu Chúa
Bài số 533-Danh Trên Muôn Danh
Bài số 534-Nhạc Khúc Tuyệt Vời
Bài số 535-Ngài Là Vua
Bài số 536-Xưng Danh Chúa
Bài số 537-Ngợi Ca Danh Jêsus
Bài số 538-Ha-lê-lu-gia
Bài số 539-Cùng Đến Ca Ngợi Chúa
Bài số 540-Dâng Lời Suy Tôn
Bài số 541-Ngợi Ca Đấng Thánh
Bài số 542-Nhìn Lên Cha Thánh
Bài số 543-Cung Kính Thờ Chúa
Bài số 544-Yêu Thương Đời Đời
Bài số 545-Hướng Lên Chúa Trên Trời
Bài số 546-Lời Nguyện Kính Yêu
Bài số 547-Chúc Tôn Chúa
Bài số 548-Vinh Quang Rạng Ngời
Bài số 549-Vua Trên Muôn Vua


Bài số 550-Tôn Cao Danh Chúa
Bài số 551-Tôn Ngợi Chúa
Bài số 552-Lúc Anh Nguyện Cầu
Bài số 553-Lời Cầu Nguyện Buổi Tối
Bài số 554-Trên Bước Đường Đời
Bài số 555-Mừng Chúa Giáng Sinh
Bài số 556-Bài Ca Máng Cỏ
Bài số 557-Sáng Danh Thiên Chúa
Bài số 558-Chúa Đã Tới
Bài số 559-Ánh Lửa Hồng
Bài số 560-Một Anh Nhi Ra Đời
Bài số 561-Có Ánh Sao Thần
Bài số 562-Chuyện Các Mục Đồng
Bài số 563-Cùng Hát Ha-lê-lu-gia
Bài số 564-Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem
Bài số 565-Chuông Giáng Sinh Ngân
Bài số 566-Chúng Tôi Vua Từ Miền Đông Xa Vời
Bài số 567-Niềm Vui Cho Nhân Loại
Bài số 568-Sao Miền Đông
Bài số 569-Ha-lê-lu-gia, Jêsus Đến
Bài số 570-Vòng Tay Tình Yêu
Bài số 571-Khúc Nhạc Nô-Ên
Bài số 572-Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn
Bài số 573-Đêm Đông Xưa
Bài số 574-Bình An Cho Loài Người
Bài số 575-Tình Yêu Thiên Thượng
Bài số 576-Người Khách Lạ Ga-li-lê
Bài số 577-Hoa Hồng Sa-Rôn
Bài số 578-Tiếng Jêsus
Bài số 579-Chúa Chí Ái
Bài số 580-Vui Mang Thập Tự
Bài số 581-Chuyện Gô-gô-tha
Bài số 582-Nơi Đồi Gô-gô-tha
Bài số 583-Jêsus Vui Gánh Đau Thương
Bài số 584-Vì Ai
Bài số 585-Nơi Thập Tự Giá
Bài số 586-Trên Chốn Đồi Cao
Bài số 587-Chúa Chết Vì Tôi
Bài số 588-Này Anh Thấy Không
Bài số 589-Nhiều Khi Tôi Nhớ Về
Bài số 590-Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi
Bài số 591-Xin Đưa Tôi Về Đồi Xưa
Bài số 592-Phút Suy Tư
Bài số 593-Tiếng Hát Phục Sinh
Bài số 594-Chúa Sống Trong Tôi
Bài số 595-Vinh Diệu Chúa Phục Sinh
Bài số 596-Ngày Toàn Thắng
Bài số 597-Vì Jêsus Sống
Bài số 598-Khi Chúa Về Thiên Quốc
Bài số 599-Lòng Các Con Chớ Bối Rối


Bài số 600-Vinh Hiển Ha-lê-lu-gia
Bài số 601-Jêsus Sẽ Đến
Bài số 602-Khi Chúa Đến
Bài số 603-Ngày Cứu Chúa Bước Đến
Bài số 604-Jêsus Mau Đến
Bài số 605-Jêsus Sẽ Tái Lâm
Bài số 606-Ta Sẽ Trở Lại
Bài số 607-Chúa Sẽ Đến
Bài số 608-Ngày Jêsus Đến
Bài số 609-Sẽ Không Còn Bóng Tối
Bài số 610-Rồi Đây Chúa Đến
Bài số 611-Bóng Tối Sẽ Qua Khi Bình Minh Đến
Bài số 612-Nguồn Hy Vọng
Bài số 613-Ngày Ấy Sẽ Đến
Bài số 614-Ngày Chúa Mau Đến
Bài số 615-Quyền Năng Từ Đức Chúa Trời
Bài số 616-Xin Thánh Linh Cảm Thúc Tôi
Bài số 617-Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu
Bài số 618-Xin Cha Ban Linh Ân
Bài số 619-Yêu Chúa Và Học Lời Ngài
Bài số 620-Hứa Ngôn Nghìn Xưa
Bài số 621-Lời Chúa.
Bài số 622-Bạn Dành Chỗ Cho Jêsus Chưa
Bài số 623-Sao Anh Không Tin
Bài số 624-Sự Sống Mới
Bài số 625-Chính Jêsus
Bài số 626-Ngay Hôm Nay
Bài số 627-Trong Tay Chúa
Bài số 628-Tiếng Chúa Gọi
Bài số 629-Trở Về
Bài số 630-Về Nhà Cha
Bài số 631-Tiếng Gọi
Bài số 632-Chúa Mong Bạn Quay Về
Bài số 633-Chiên Lạc Trở Về
Bài số 634-Thiết Tha
Bài số 635-Đến Với Nguồn Nước Sống
Bài số 636-Vì Bạn Với Tôi
Bài số 637-Đừng Hoang Phí Tháng Năm Dài
Bài số 638-Hãy Theo Jêsus
Bài số 639-Tình Yêu Trời
Bài số 640-Dòng Huyết Đào
Bài số 641-Chúa Cứu Tôi
Bài số 642-Ơn Cứu Rỗi
Bài số 643-Mưa Phước Hạnh
Bài số 644-Em-ma-nu-ên, Chúa Luôn Ở Cùng
Bài số 645-Thập Giá, Nơi Chúa Mong Anh Về
Bài số 646-Thập Tự Xưa
Bài số 647-Nơi Chân Thập Tự Giá
Bài số 648-Quăng Xa Khỏi Tội
Bài số 649-Bài Ca Cứu Chuộc


Bài số 650-Chúa Mãi Bên Ta
Bài số 651-Tôi Nghe Dòng Suối Tuôn Tràn Trong Lòng
Bài số 652-Chúa Đem An Vui Cho Tôi
Bài số 653-Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
Bài số 654-Được Jêsus Cứu
Bài số 655-Khi Chúa Cất Xa Tội Ô
Bài số 656-Jêsus Bên Tôi
Bài số 657-Cuộc Sống Mới
Bài số 658-Vinh Quang Ha-lê-lu-gia
Bài số 659-Khúc Hát Trong Tâm
Bài số 660-Jêsus Cứu Tôi
Bài số 661-Vinh Quang Trời
Bài số 662-Tội Tôi Được Đóng Đinh Rồi
Bài số 663-Ngài Cứu Tôi
Bài số 664-Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi
Bài số 665-Do Quyền Năng Huyết Gô-gô-tha
Bài số 666-Khi Dâng Lòng Mình Cho Jêsus
Bài số 667-Vì Sao Tôi Ca Ngợi
Bài số 668-Nguồn Phước Gô-gô-tha
Bài số 669-Tiếng Chúa Phán
Bài số 670-Kính Khen Ngài
Bài số 671-Ngợi Khen Vì Được Cứu
Bài số 672-Vì Tôi
Bài số 673-Thầm Tạ Ơn Chúa
Bài số 674-Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban
Bài số 675-Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa
Bài số 676-Bài Ca Cảm Tạ
Bài số 677-Ca Khúc Tạ Ơn Và Tôn Vinh
Bài số 678-Lời Tạ Ơn Chúa
Bài số 679-Cảm Tạ Ơn Chúa
Bài số 680-Từ Lòng Tôi Một Bài Ca Mới
Bài số 681-Công Việc Của Đức Chúa Trời
Bài số 682-Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu
Bài số 683-Ánh Sáng Tình Yêu
Bài số 684-Ra Khơi
Bài số 685-Học Theo Chúa
Bài số 686-Tâm Hồn Tôi Nguyện Dâng Chúa
Bài số 687-Dâng Chúa Trọn Đời
Bài số 688-Dâng Chúa Đời Con
Bài số 689-Lời Con Hứa Nguyện
Bài số 690-Từ Nay Tôi Thuộc Chúa
Bài số 691-Lạy Chúa Xin Sai Tôi
Bài số 692-Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài
Bài số 693-Sống Vì Chúa
Bài số 694-Cầu Xin Cha Đổi Lòng
Bài số 695-Xin Tẩy Sạch Tôi
Bài số 696-Cần Jêsus Hơn
Bài số 697-Xin Ngài Giúp Con
Bài số 698-Trọn Dâng Cho Jêsus
Bài số 699-Tâm Nguyện


Bài số 700-Lòng Mong Chung Bước Cùng Jêsus
Bài số 701-Như Ý Cha
Bài số 702-Tìm Về Miền Đất Hứa
Bài số 703-Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha
Bài số 704-Ngài là Tất Cả Cho Tôi
Bài số 705-Nguyện Tôi Được Đổi Mới
Bài số 706-Tôi Sẽ Đi
Bài số 707-Khát Khao Dòng Nước
Bài số 708-Khi Chúa Vô Lòng
Bài số 709-Anh Cầu Xin Gì
Bài số 710-Đêm Sẽ Tan Mau
Bài số 711-Hãy Ca Hát Và Nguyện Cầu
Bài số 712-Hãy Cầu Xin
Bài số 713-Xin Mở Mắt Chúng Con
Bài số 714-Jêsus Ôi Con Tin Ngài
Bài số 715-Đặt Niềm Tin Nơi Chúa
Bài số 716-Vâng Theo Chúa
Bài số 717-Vững Niềm Tin
Bài số 718-Ái Từ Cứu Tôi
Bài số 719-Hãy Tin Nơi Ngài
Bài số 720-Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai
Bài số 721-Thuận Phục Ý Chúa
Bài số 722-Chỉ Tin Cậy Chúa
Bài số 723-Ban Mai
Bài số 724-Thà Có Jêsus Thì Hơn
Bài số 725-Nhìn Xem Jêsus
Bài số 726-Tại Vầng Đá Ngất Cao
Bài số 727-Đời Luôn An Bình
Bài số 728-Trước Khi Rạng Đông
Bài số 729-Chỉ Có Jêsus
Bài số 730-Bình An Trong Thung Lũng
Bài số 731-Ánh Sáng Cho Đời
Bài số 732-Vững Tâm Tin Chúa
Bài số 733-Dạ Khúc
Bài số 734-Vững Bước Bên Jêsus
Bài số 735-Bên Kia Bóng Mờ
Bài số 736-Nguồn An Bình
Bài số 737-Bàn Tay Mang Dấu Đinh
Bài số 738-Xin Cho Con Đi Đường Ngài
Bài số 739-Mỗi Bước Trên Đường
Bài số 740-Đi Với Jêsus
Bài số 741-Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi
Bài số 742-Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi
Bài số 743-Phước Hạnh Và Sự Thương Xót Sẽ Theo Tôi
Bài số 744-Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi
Bài số 745-Chúa Nâng Đỡ
Bài số 746-Chỉ Một Niềm Tin
Bài số 747-Vững Tin Nơi Chúa
Bài số 748-Đường Đi Có Chúa
Bài số 749-Theo Dấu Chân Chúa


Bài số 750-Nơi Nào Ngài Dẫn Tôi Đi
Bài số 751-Trong Cánh Tay Cha
Bài số 752-Nhờ Ơn Cha Dìu Dắt
Bài số 753-Chúa Sắp Đặt Đời Tôi
Bài số 754-Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi
Bài số 755-Chúa Ôi, Xin Nghe Tôi
Bài số 756-Lẽ Sống Cho Đời
Bài số 757-Trên Đường Đời
Bài số 758-Đường Lối Chúa
Bài số 759-Đường Về An Khương
Bài số 760-Mỗi Bước Trên Thiên Trình
Bài số 761-Nơi Jêsus
Bài số 762-Đi Với Chúa
Bài số 763-An Bình Trong Chúa
Bài số 764-Rừng Núi Cất Tiếng Ca
Bài số 765-Đồng Cỏ Thiên Thượng
Bài số 766-Nơi Thảo Nguyên Xanh Tươi
Bài số 767-Bình An Trong Jêsus
Bài số 768-Tâm Hồn Bình An
Bài số 769-Thỏa Lòng
Bài số 770-Ta Luôn Hát Xướng Suốt Linh Trình
Bài số 771-Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
Bài số 772-Một Ngày Tươi Mới
Bài số 773-Vui Bên Chúa
Bài số 774-Nơi Đâu Có Chúa
Bài số 775-Chúa Ngự Trong Tôi
Bài số 776-Chúa Biết Rõ
Bài số 777-Tìm Được Niềm Vui
Bài số 778-Duy Jêsus
Bài số 779-Nơi Bình An
Bài số 780-Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren
Bài số 781-Bài Ca Tâm Linh
Bài số 782-Chúa Lo Cho Ta Chăng
Bài số 783-Chúa Hiểu Thấu Vô Cùng
Bài số 784-Ánh Sáng Thiên Thượng
Bài số 785-Tôi Không Bước Đi Một Mình
Bài số 786-Xin Chúa Cho Con
Bài số 787-Khi Ban Mai Đến
Bài số 788-Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi
Bài số 789-Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus
Bài số 790-Tôi Sẽ Thưa Chuyện Với Chúa
Bài số 791-Buổi Mai Với Jêsus
Bài số 792-Theo Bước Jêsus
Bài số 793-Ngày Ngày Đi Với Chúa
Bài số 794-Khu Vườn Thân Ái
Bài số 795-Chung Niềm Tin
Bài số 796-Giây Phút Ngợi Ca
Bài số 797-Bên Chúa Nhân Hiền
Bài số 798-Bước Với Chúa Yêu Thương
Bài số 799-Trọn Đời Ngợi Khen


Bài số 800-Chúa Biết Lòng Con
Bài số 801-Thân Nhất Trên Đời
Bài số 802-Bên Tôi Là Chúa Jêsus
Bài số 803-Người Bạn Tôi Yêu Mến
Bài số 804-Chúa Yêu Thiết Tha
Bài số 805-Dâng Trọn Cho Jêsus
Bài số 806-Chỉ Vì Tội Tôi
Bài số 807-Tình Yêu Ngài
Bài số 808-Tình Yêu Chúa
Bài số 809-Tình Yêu Mãi Mãi
Bài số 810-Ánh Sáng Chúa Chiếu Soi
Bài số 811-Ơn Yêu Thương Từ Cha
Bài số 812-Jêsus, Đấng Chăn Chiên
Bài số 813-Như Con Chiên Đi Lạc
Bài số 814-Tiếng Êm Dịu
Bài số 815-Điều Này Thật Sao
Bài số 816-Chúa Viếng Thăm
Bài số 817-Nguồn Tình Yêu
Bài số 818-Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng
Bài số 819-Jêsus, Duy Ngài Soi Lối
Bài số 820-Chúa Vẫn Yêu Thương
Bài số 821-Ân Điển Lạ Lùng
Bài số 822-Con Thuộc Về Ta
Bài số 823-Khi Tôi Biết Chúa
Bài số 824-An Tâm Bên Chúa
Bài số 825-Tình Yêu Vững Bền Của Ngài
Bài số 826-Chúa Luôn Đáp Lời
Bài số 827-Nguyện Mãi Tín Trung
Bài số 828-Nào Ai Chọn Đứng Bên Ngài
Bài số 829-Chiến Binh Thập Tự
Bài số 830-Dưới Cờ Thập Tự
Bài số 831-Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh
Bài số 832-Bài Ca Phục Hưng
Bài số 833-Xin Phục Hưng Chúng Tôi
Bài số 834-Toàn Cầu Phục Hưng
Bài số 835-Quây Quần Bên Chúa
Bài số 836-Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa
Bài số 837-Hằng Soi Sáng
Bài số 838-Ra Đi Vì Danh Chúa
Bài số 839-Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao
Bài số 840-Sẵn Lòng Hầu Việc
Bài số 841-Biết Jêsus Và Truyền Bá Danh Ngài
Bài số 842-Cuộc Đời Tươi
Bài số 843-Tìm Chiên Lạc Bước
Bài số 844-Xin Nghe Lời Cầu Nguyện Của Con
Bài số 845-Nơi Thiên Quốc
Bài số 846-Nhà Tôi Đó Bên Kia Sông
Bài số 847-Trong Cơn Ưu Sầu
Bài số 848-Làm Con Vua Thánh
Bài số 849-Triều Thiên Vinh Hiển


Bài số 850-Sống Trong Vinh Quang
Bài số 851-Thiên Quốc Chính Quê Hương Ta
Bài số 852-Trần Thế Chẳng Phải Quê Tôi
Bài số 853-Quê Hương Trên Trời
Bài số 854-Vì Sao Tôi Yêu Jêsus
Bài số 855-Tiếng Ngài Phán Tuyên
Bài số 856-Đưa Người Đến Tin Chúa
Bài số 857-Truyền Rao Danh Chúa
Bài số 858-Phải Nhìn Thấy Chúa Trong Anh
Bài số 859-Trao Niềm Tin
Bài số 860-Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài
Bài số 861-Mong Bạn Tin Cứu Chúa
Bài số 862-Chúa Mong Anh Về
Bài số 863-Hãy Tin Nhận
Bài số 864-Jêsus Con Đức Chúa Trời
Bài số 865-Vì Sao Tôi Yêu Jêsus
Bài số 866-Chúa Đang Gọi
Bài số 867-Sứ Mạng Yêu Thương
Bài số 868-Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi
Bài số 869-Xin Chúa Sai Tôi
Bài số 870-Hứa Nguyện
Bài số 871-Lòng Nguyện Theo Jêsus
Bài số 872-Tôi Là Chiên Của Chúa
Bài số 873-Thanh Niên Tin Lành Ca
Bài số 874-Hãy Ca Hát Lên
Bài số 875-Hỡi Si-ôn, Vùng Lên
Bài số 876-Hát Lên, Hỡi Lữ Khách
Bài số 877-Thanh Niên Tiến Bước
Bài số 878-Thanh Xuân Ca Khúc
Bài số 879-Dâng Chúa Chiên Thơ
Bài số 880-Dâng Con Cho Chúa
Bài số 881-Báp-têm, Sống Đời Sống Mới
Bài số 882-Báp-têm Trong Danh Chúa
Bài số 883-Hãy Yêu Thương Nhau
Bài số 884-Đính Ước Cho Tương Lai
Bài số 885-Lời Chúc Lứa Đôi
Bài số 886-Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa
Bài số 887-Ngày Vui Đôi Lứa
Bài số 888-Bên Kia Hoàng Hôn
Bài số 889-Xuân Đến Bên Nhà
Bài số 890-Xuân Vinh Quang
Bài số 891-Mừng Xuân
Bài số 892-Xin Ngài Đưa Dắt Anh
Bài số 893-Từ Giã
Bài số 894-Anh Nghe Không
Bài số 895-Ngài Ban Cho Thêm Ơn
Bài số 896-Dâng Mình Hầu Việc Chúa
Bài số 897-Thi Thiên 121
Bài số 898-Đồi Vắng
Bài số 899-Khi Ngài Lau Mắt Lệ Rơi
Bài số 900-Cầu Xin Chúa Giúp Tôi
Bài số 901-Con Đường Thập Giá Cô Đơn
Bài số 902-Ngày Mai Huy Hoàng
Bài số 903-Thành Thánh