Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Gô-gô-tha
Tựa đề: Gô-gô-tha
Bài số: 97
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
XEM BẢN NHẠC

Gô-gô-tha

1. Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha,

Yêu tôi Chúa cam chịu hình;

Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh,

Chúa đi, đi không hề lui;

Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh,

Ngài càng bước tới không lùi.


2. Tại sân Phi-lát lúc xử Chúa ta,

Nhân dân kêu la nghịch Ngài;

Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay,

Thế tôi thân Ngài sầu cay;

Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay,

Lạ kìa, Chúa thế thân này.


3. Jêsus đang đứng thắm dấu tâm thương,

Tay chân vết đinh đang còn;

Nhìn lên cây gỗ Chúa chỉ chính đây,

Xót thương, nhân từ cùng hôn;

Nhìn lên cây gỗ Chúa chỉ chính đây,

Nhân từ, ái đức vuông tròn.


4. Jêsus đang đứng trước cửa tâm anh,

Thay anh, thân đau thương đầy;

Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra,

Tiếp nghênh Jêsus vào ngay;

Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra,

Thành thật rước Chúa hôm nay?