Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Nầy Tình Yêu Thương
Tựa đề: Nầy Tình Yêu Thương
Bài số: 35
XEM BẢN NHẠC


Nầy Tình Yêu Thương

1. Này tình yêu thương, yêu thương đời đời.

Tình yêu vời vợi, tha thiết nhân từ.
Này tình yêu thương, yêu thương đời đời,
Tình yêu vời vợi: tình yêu Jêsus.

2. Người là Jê-sus, Vua trên vạn vật.
Quyền thế vô song, so sánh ai bằng!
Người là Jêsus, Vua trên vạn vật,
Quyền thế vô song, nào ai cao hơn?

3. Quì lạy suy tôn, hát lên loài người!
Vì Chúa Jêsus Vua của muôn loài.
Quì lạy suy tôn, hát lên loài người!
Vì Chúa Jêsus, là Vua muôn vua!