Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh
Tựa đề: Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh
Bài số: 25
XEM BẢN NHẠC

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

1. Ngày ngày ngợi danh Chúa hiển vinh hoài

Báo cáo Tin Lành muôn thu

Về lòng yêu thương bể thẳm sông dài

Khiến mọi người biết Jêsus.

Điệp Khúc:

Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus

Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus

Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jêsus

Mãi ca xướng danh Jêsus.

 

2. Nhờ cậy ơn Christ cứu rỗi chu toàn

Nhứt sanh nguyện làm tôi trung

Dặn lòng luôn luôn quyết tín trăm đàng

Chắc chắn được đến thiên cung.

 

3. Thần huệ ban cho bởi Thánh Linh Ngài

Sức thêm lòng được hân hoan

Một dạ khăng khăng cứ bước theo hoài

Chúa đưa vào chốn vĩnh an.