Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Vinh Thay Danh Jesus
Tựa đề: Vinh Thay Danh Jesus
Bài số: 24
XEM BẢN NHẠC

Vinh Thay Danh Jesus

1. Chính chỗ thập tự xưa Jêsus treo mình,

Nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh,

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình;

Kính ngợi Chúa Jêsus!

Điệp Khúc:

Tôn vinh danh Jêsus nghìn thu!

Tôn vinh danh thần nhân Jêsus!

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch, an bình,

Kính ngợi Chúa Jêsus!

 

2. Chúa cứu tôi, ôi, ơn sâu rộng muôn trùng!

Tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung,

Chúa với tôi nơi thập tự kia nghinh phùng;

Kính ngợi Chúa Jêsus!

 

3. Hãy đến nơi mạch huyết Jêsus tuôn tràn,

Đem dâng cho Chúa cả tâm hồn vỡ tan,

Chúa giúp anh nay luôn luôn được an toàn;

Kính ngợi Chúa Jêsus!

 

4. Suối huyết tha tội kia linh nghiệm vô cùng,

Vui thay trong suối ấy tôi gội tắm xong,

Chỉ suối huyết kia mong rửa sạch nhơ lòng;

Kính ngợi Chúa Jêsus!