Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
Tựa đề: Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
Bài số: 7
XEM BẢN NHẠC

Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi,

Cùng Chiên Con,

Được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển, và quyền phép,

Cho đến đời đời!

Cho đến đời đời!

A-men, A-men, A-men!