Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Tuyển tập Thánh Ca Tin Lành Báp-tít Bắc Mỹ

Bài số:301 - Con Sông Thái An

Bài số:302 - Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số:303 - Diệu Vinh Thay Bình An

Bài số:304 - Sự Bình An

Bài số:305 - Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha

Bài số:306 - Chúa Jesus Con Hứa Theo Ngài

Bài số:307 - Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước

Bài số:308 - Mở Đôi Mắt Chúng Con

Bài số:309 - Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Bài số:310 - Thi Thiên 121

Bài số:311 - Trông Mong Ơn Chí Cao

Bài số:312 - Như Ý Cha

Bài số:313 - Xin Sống Cho Chúa Jesus

Bài số:314 - Lên Chốn Cao Hơn

Bài số:315 - Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Bài số:316 - Một Ngày Tươi Mới

Bài số:317 - Đi Từng Bước

Bài số:318 - Khi Ban Mai Đến

Bài số:319 - Hiện Tôi Nghe Cứu Chúa Phán

Bài số:320 - Phước Hạnh Và Thương Xót Sẽ Theo Tôi

Bài số:321 - Chúa Đứng Bên Ta

Bài số:322 - Thật Hạnh Vinh Thay

Bài số:323 - Vâng Theo Chúa

Bài số:324 - Thà Có Jesus Thì Hơn

Bài số:325 - Ánh Sáng Cho Đời

Bài số:326 - Hằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa

Bài số:327 - Theo Chúa

Bài số:328 - Bước Với Chúa

Bài số:329 - Mỗi Bước Thiên Trình

Bài số:330 - Đi Với Chúa

Bài số:331 - Nơi Đâu Có Chúa

Bài số:332 - Buổi Mai Với Jesus

Bài số:333 - Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

Bài số:334 - Giờ Dịu Êm

Bài số:335 - Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số:336 - Bài Cầu Nguyện Chung

Bài số:337 - Tôi Sẽ Thưa Với Jesus

Bài số:338 - Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Bài số:339 - Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Bài số:340 - Tin Cậy Vâng Lời

Bài số:341 - Nầy Là Truyện Ký Tôi

Bài số:342 - Nương Cánh Vĩnh Sinh

Bài số:343 - Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số:344 - Đừng Sợ Chi

Bài số:345 - Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Bài số:346 - Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Bài số:347 - Trước Khi Rạng Đông

Bài số:348 - Dặn Lòng Trung Tín

Bài số:349 - Nắm Chặt Lời Hứa

Bài số:350 - Tận Trung Với Chúa

Bài số:351 - Ngắm Jesus Đừng Sao

Bài số:352 - Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Bài số:353 - Tinh Binh Jesus Tiến Lên

Bài số:354 - Tinh Binh Thập Tự Mau Đứng Lên

Bài số:355 - Thắng Nhờ Ân Điển

Bài số:356 - Chiến Binh Thập Tự

Bài số:357 - Ta Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số:358 - Chỉ Có Jesus

Bài số:359 - Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh

Bài số:360 - Trên Đường Hẹp Của Chúa

Bài số:361 - Dưới Cờ Thập Tự

Bài số:362 - Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Bài số:363 - Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất

Bài số:364 - Dâng Hiến

Bài số:365 - Bài Ca Trong Tâm

Bài số:366 - Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Bài số:367 - Sẵn Sàng

Bài số:368 - Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Bài số:369 - Đời Con

Bài số:370 - Vì Chúa Yêu Tôi

Bài số:371 - Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Bài số:372 - Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao

Bài số:373 - Nguyện Cung Hiến Chúa Cả Đời

Bài số:374 - Tại Chốn Trận Tiền

Bài số:375 - Anh Nghe Không

Bài số:376 - Lo Làm Việc Mau Đêm Đến Kia

Bài số:377 - Chỗ Kẻ Đá Vững An

Bài số:378 - Đường Đời Trăm Vạn Nẻo

Bài số:379 - Chúa! Bức Thành Kiên Cố

Bài số:380 - Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Bài số:381 - Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Bài số:382 - Vững An Trong Đá Muôn Đời

Bài số:383 - Nương Mình Trong Cánh Chúa

Bài số:384 - Càng Gần Chúa Hơn

Bài số:385 - Bài Ca Cảm Tạ

Bài số:386 - Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Bài số:387 - Vui Mừng Ca Hát

Bài số:388 - Mặt Gặp Mặt

Bài số:389 - Miền Vinh Hiển

Bài số:390 - Vinh Thay Cho Tôi

Bài số:391 - Chúa Với Tôi

Bài số:392 - Bên Kia Đồi

Bài số:393 - Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương

Bài số:394 - Thiên Cung Chính Quê Hương

Bài số:395 - Vinh Quang, Vinh Quang!

Bài số:396 - Sống Trong Vinh Quang

Bài số:397 - Bên Kia Hoàng Hôn

Bài số:398 - Nơi Vĩnh Phước

Bài số:399 - Hứa Nguyện

Bài số:400 - Khi Bàn Tay Dâng Lên