Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Tuyển tập Thánh Ca Tin Lành Báp-tít Bắc Mỹ

Bài số:201 - Dâng Trọn Cho Jesus

Bài số:202 - Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi

Bài số:203 - Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Bài số:204 - Đức Giê-hô-va Là Đấng Giữ Tôi

Bài số:205 - Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi

Bài số:206 - Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi

Bài số:207 - Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Bài số:208 - Ngài Dìu Dắt Tôi

Bài số:209 - Đường Lối Chúa

Bài số:210 - Quanh Đêm Luôn Ngày

Bài số:211 - Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Bài số:212 - Jesus Là Bạn Thật

Bài số:213 - Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Bài số:214 - Tôi Là Chiên Của Chúa

Bài số:215 - Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Bài số:216 - Phút Suy Tư

Bài số:217 - Jesus Thiết Hữu

Bài số:218 - Chúa Lo Cho Ta Chăng?

Bài số:219 - Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Bài số:220 - Đấng Chăn Chiên Hiền Lành

Bài số:221 - Chúa Biết Rõ

Bài số:222 - Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số:223 - Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Bài số:224 - Hiệp Một Trong Chúa

Bài số:225 - Tự Nguyện Theo Jesus

Bài số:226 - Chúa Ôi Tôi Lại Ngay

Bài số:227 - Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

Bài số:228 - Nguyện Theo Ý Cha

Bài số:229 - Tiệc Thánh

Bài số:230 - Truy Niệm Chúa

Bài số:231 - Ta Hy Sinh Vì Con Hết

Bài số:232 - Một Ngày Với Chúa

Bài số:233 - Bài Ca Hợp Một

Bài số:234 - Nếu Khi Nào

Bài số:235 - Ôi Chúa! Đấng Tôi Cần Luôn

Bài số:236 - Bốn Phương Một Nhà

Bài số:237 - Dức Dấy Chúng Tôi Hoài

Bài số:238 - Xin Phục Hưng Chúng Tôi

Bài số:239 - Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Bài số:240 - Cơn Mưa Phước Lành

Bài số:241 - Nguyện Đưa Dắt Bao Người

Bài số:242 - Báo Tin Lành

Bài số:243 - Tôi Sẽ Đi

Bài số:244 - Quyết Rao Tin Lành

Bài số:245 - Xin Chúa Sai Tôi

Bài số:246 - Gánh Lúa Về

Bài số:247 - Dắt Về Chúa

Bài số:248 - Biết Jesus Truyền Bá Danh Ngài

Bài số:249 - Chèo Ra

Bài số:250 - Loan Tin Mừng

Bài số:251 - Lo Vực Người Luân Vong

Bài số:252 - Mau Chiếu Ra

Bài số:253 - Chứng Nhân Cho Jesus

Bài số:254 - Ngày Vui Vẻ

Bài số:255 - Tình Yêu Jesus

Bài số:256 - Khi Jesus Ngự Vào Lòng

Bài số:257 - Nào Bước Cùng Jesus

Bài số:258 - Dương Quang Thiên Quốc

Bài số:259 - Ngợi Khen Vì Được Cứu

Bài số:260 - Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

Bài số:261 - Được Jesus Cứu

Bài số:262 - Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Bài số:263 - Vững Tin Nơi Chúa

Bài số:264 - Jesus! Tôi Đến

Bài số:265 - Tôi Nguyện Đến Liền

Bài số:266 - Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

Bài số:267 - Hãy Tin Nhận

Bài số:268 - Lạy Thượng Đế

Bài số:269 - Trở Về Bên Chúa

Bài số:270 - Tiếng Êm Dịu

Bài số:271 - Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Bài số:272 - Ngươi Phải Tái Sinh

Bài số:273 - Khi Dâng Lòng Mình

Bài số:274 - Chung Niềm Tin

Bài số:275 - Con Sông Tẩy Uế

Bài số:276 - Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Bài số:277 - Vinh Quang Ha-lê-lu-gia

Bài số:278 - Xa Ta Hết Muôn Tội

Bài số:279 - Người Khác Phải Nhìn Thấy Chúa

Bài số:280 - Hãy Chiếu Giống Hải Đăng

Bài số:281 - Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Bài số:282 - Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Bài số:283 - Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Bài số:284 - Tôi Mang Thập Tự

Bài số:285 - Càng Yêu Chúa Hơn

Bài số:286 - Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Bài số:287 - Vì Sao Tôi Yêu Jesus

Bài số:288 - Yêu Ta Chăng

Bài số:289 - Mến Yêu Jesus

Bài số:290 - Xin Vô Tâm Hồn

Bài số:291 - Tâm Tôi Văng Vẳng

Bài số:292 - Ta Hát Suốt Linh Trình

Bài số:293 - Bên Tôi Là Chúa Jesus

Bài số:294 - Vui Bên Chúa

Bài số:295 - Vui Mừng Mãi Mãi

Bài số:296 - Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay

Bài số:297 - Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Bài số:298 - Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Bài số:299 - Vinh Quang Trời

Bài số:300 - Bình An Trong Jesus