Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Tuyển tập Thánh Ca Tin Lành Báp-tít Bắc Mỹ

Bài số:101 - Chỉ Vì Tội Tôi

Bài số:102 - Thập Tự Xưa

Bài số:103 - Ghết-sê-ma-nê

Bài số:104 - Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Bài số:105 - Xong Rồi

Bài số:106 - Cung Điện Bằng Ngà

Bài số:107 - Chúa Chí Ái

Bài số:108 - Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Bài số:109 - Nơi Thập Tự

Bài số:110 - Nơi Chân Thập Tự

Bài số:111 - Dòng Huyết Đào

Bài số:112 - Nhìn Cây Thập Tự

Bài số:113 - Con Đường Sự Sống

Bài số:114 - Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Bài số:115 - Chúa Phục Sinh

Bài số:116 - Nhìn Xem Jesus

Bài số:117 - Vì Jesus Sống

Bài số:118 - Ngài Là Chúa

Bài số:119 - Vinh Diệu Chúa Phục Sanh

Bài số:120 - Chúa Oai Quyền Phục Sanh

Bài số:121 - Chúa Sống

Bài số:122 - Giờ Danh Sách

Bài số:123 - Ha-lê-lu-gia Đấng Sống

Bài số:124 - Màn Sương Tiêu Tan

Bài số:125 - Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Bài số:126 - Kìa Chúa Đến

Bài số:127 - Xa Xa Trên Ngọn Núi

Bài số:128 - Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số:129 - Jesus Mau Đến

Bài số:130 - Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai

Bài số:131 - Xin Thần Linh Chúa Cảm Hóa

Bài số:132 - Trông Mong Thiên Ân

Bài số:133 - An Bình Trong Chúa

Bài số:134 - Chờ Mong Thần Linh

Bài số:135 - Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số:136 - Lời Dịu Dàng

Bài số:137 - Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài số:138 - Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Bài số:139 - Kinh Thánh Cao Quý

Bài số:140 - Phước Âm Jesus Muôn Thuở

Bài số:141 - Thánh Kinh Âm Nhạc

Bài số:142 - Lớn Bấy Duy Ngài

Bài số:143 - Việt Nam Ca

Bài số:144 - Ôi Tình Thương

Bài số:145 - Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Bài số:146 - Jesus Đấng Chăn Chiên

Bài số:147 - Ôi Cao Sâu Hơn Thiên Đàng

Bài số:148 - Ý Nghĩa Tình Yêu

Bài số:149 - Jesus Bài Ca Của Ta

Bài số:150 - Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Bài số:151 - Nguyền Tình Yêu Giáng Lâm

Bài số:152 - Nguồn Ân Điển

Bài số:153 - Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Bài số:154 - Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay

Bài số:155 - Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng

Bài số:156 - Ngài Vực Tôi

Bài số:157 - Ân Hồng Cứu Ân

Bài số:158 - Ơn Lạ Lùng

Bài số:159 - Ái Từ Cứu Tôi

Bài số:160 - Ơn Cứu Rỗi

Bài số:161 - Ngợi Khen Dòng Huyết

Bài số:162 - Làm Con Vua Thánh

Bài số:163 - Kìa Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Bài số:164 - Kỳ Diệu Thay! Christ Chuộc Tôi!

Bài số:165 - Jesus Đang Kêu Gọi Mọi Người

Bài số:166 - Chỉ Tin Nơi Ngài

Bài số:167 - Về Gấp Lên

Bài số:168 - Tiếng Gọi

Bài số:169 - Jesus Gọi Ta

Bài số:170 - Nguyện Theo Jesus

Bài số:171 - Tiếng Jesus

Bài số:172 - Jesus Đang Êm Dịu Gọi Ta

Bài số:173 - Ô Linh Hồn Sao Đớn Đau Với Bất An

Bài số:174 - Hãy Theo Ta

Bài số:175 - Đời Người Ngắn Ngủi

Bài số:176 - Mau Thưa Với Jesus

Bài số:177 - Ta Là Đường Đi

Bài số:178 - Kìa Chín Mươi Chín Con

Bài số:179 - Hãy Theo Jesus

Bài số:180 - Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Bài số:181 - Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Bài số:182 - Christ Trả Xong Tội Lỗi

Bài số:183 - Quyền Trong Huyết

Bài số:184 - Jesus Nghinh Tiếp Tội Nhân

Bài số:185 - Kìa Cửa Cứu Rỗi

Bài số:186 - Suối Huyết Tuôn

Bài số:187 - Mau Đến Theo Jesus

Bài số:188 - Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Bài số:189 - Ngài Cứu Tôi

Bài số:190 - Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Bài số:191 - Jesus Cứu

Bài số:192 - Bây Giờ Tôi Tin

Bài số:193 - Qua Đời Sẽ Đến Đâu?

Bài số:194 - Jesus Cứu Tôi

Bài số:195 - Đứng Trên Lời Hứa

Bài số:196 - Vầng Đá Muôn Đời

Bài số:197 - Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi

Bài số:198 - Chúa Ôi! Xin Dìu Con

Bài số:199 - Lời Nguyện Cầu

Bài số:200 - Như Cánh Chim Bay Lên